DE JOODSE BRUILOFT: EEN TIPJE VAN DE SLUIER!

Er zijn prachtige overeenkomsten tussen een Joodse bruiloft en de bruiloft van het Lam met Zijn Bruid, de gemeente. Hoe meer we ons verdiepen in die overeenkomsten hoe meer we onder de indruk raken van God.

Jezus de Bruidegom

In Mattheus 9:15 zegt Jezus zelf onomwonden dat Hij de Bruidegom is:

Jezus zei tegen hen:  De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.

Als Jezus de Bruidegom is, moet de gemeente, of te wel de gelovigen de bruid zijn. Daarnaast is er nog een andere bruid, het volk Israël. Dit wordt beschreven in Ezechiël 16:8

Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde Ik Mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer Ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere HEERE, en zo werd u van Mij.

Rituelen bruiloft

In de rituelen van een Joodse bruiloft zien we schitterende overeenkomsten met ons leven nu. In feite is het een afspiegeling van ons levensproces hier op aarde: van bekering, tot heiliging en tenslotte volledig gereed zijn voor de komende bruiloft. Om dat allemaal te ontdekken was voor ons erg bemoedigend en daarom willen we dat graag met je delen.

Koppelaar

wachtende bruidDe eerste stap wordt genomen door de vader van de bruidegom. Hij is de koppelaar en kiest de bruid. De bruidegom is het eens met de keuze van de vader. Bij onze bruiloft kiest de Vader ons als bruid en Jezus keurt ons goed. (Johannes 10:28 “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.”) Na de eerste ontmoeting van de vader van de bruidegom met de vader van de bruid en zijn dochter, volgt de ontmoeting van de aanstaande bruid en bruidegom. De vaders zijn daarbij ook aanwezig om het verbond te kunnen sluiten. Het was erg belangrijk dat het klikte tussen de aanstaande bruid en bruidegom, er werd niet uitgehuwelijkt!

Huwelijksverbond

Tijdens die eerste ontmoeting wordt er een huwelijkscontract, de ketoeba, opgesteld waarmee de bruidegom zich verplicht de bruid te beschermen en haar zekerheid te bieden. Bovendien is vanaf dit moment de aanstaande bruid al de erfgenaam van de bruidegom geworden. Zo hebben wij ook ons erfdeel in Jezus Christus ontvangen en behoren we Hem toe, nog voordat de Bruiloft van het Lam heeft plaatsgevonden. (Efeziërs 1:11 “In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,”).

Brood en wijn

brood en wijnAls bezegeling van de verloving wordt er brood en wijn gedronken. Ze drinken samen uit dezelfde beker, als teken dat ze samen een verbond zijn aangegaan. Er wordt niet meer uit dezelfde wijnbeker gedronken totdat het huwelijk is voltrokken. Hoe mooi is het dat bij het laatste Avondmaal Jezus verteld dat Hij pas weer uit de beker zal drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. (Mattheus 26:29 “Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader”.)

Geschenken

De vader van de bruid geeft haar geschenken, als een erfenis, om haar voor te bereiden op haar nieuwe leven. Op dezelfde manier krijgen wij nu de Heilige Geest, de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest om op een goede manier ons nieuwe leven in Christus te leiden. (Galaten 5:22 “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”.)

Na het verzegelen van het huwelijksverbond vertrekt de aanstaande bruidegom uit het huis van zijn aanstaande bruid om een woning klaar te maken in het huis van zijn vader. (Johannes 14:2-3 “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben”).

Reinigend bad

De periode tussen het verzegelen van het verbond en de daadwerkelijke huwelijksdag weerspiegeld ook onze levenswandel met Jezus Christus. Deze periode is een tijd van verwachten en voorbereiden. Zo neemt de bruid een reinigend bad als voorbereiding op haar huwelijk. Dit is een reinigingsritueel in stromend water en wordt in het Hebreeuws mikwa genoemd, of te wel onderdompelen. Ook wij worden gedoopt met de Heilige Geest die ons reinigt en zuivert (Handelingen 1:5 “want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen”.) Zoals Paulus zegt: “Ik wil u als een zuivere en schone bruid voor uw Bruidegom presenteren.” (2. Korinthiërs 11:2).

Huis

De bruidegom gaat een huis bouwen om daarin samen met zijn aanstaande bruid te gaan wonen. Het bijzondere is dat niet de bruidegom beslist wanneer het huis klaar is, maar de vader. Ook hier zien we de woorden van Jezus tot leven komen, wanneer Hij tegen de discipelen zegt in Markus 13:32, dat die dag en dat moment aan niemand bekend is, ook aan de engelen in de hemel niet, ook aan de Zoon niet, maar alleen aan de Vader.

Sjofar

Op de avond wanneer het Joodse huwelijk voltrokken gaat worden, rennen de bruidsjonkers voor de bruidegom uit, blazen op de sjofar en roepen dat hij komt. Hoe mooi is het dat met de Bazuin van God, Jezus komt om Zijn Bruid op te halen (1. Thessalonicenzen 4:16 “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel”). Wanneer de bruidegom aankomt bij het huis van zijn bruid, tilt hij haar op en grist haar weg, ze wordt meegenomen in een draagkoets.

Meenemen naar de bruidskamer

chuppaDe bruidegom neemt zijn bruid mee naar zijn bruidskamer, hebben daar gemeenschap en vieren samen hun huwelijk gedurende zeven dagen. Deze tijd is een afspiegeling van de duur dat wij samen met Jezus in Zijn bruidskamer de bruiloft vieren. Wij krijgen gedurende zeven jaren de tijd om elkaar innig te leren kennen, terwijl de wereld gedurende deze zeven jaar door de verdrukking gaat. (Jesaja 26:20-21 “Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden”).

Groots feest

Na de zeven dagen afzondering is er een groots bruiloftsfeest en dit wordt gevierd samen met de bruiloftsgasten en zo ook zal dit zijn na de zeven jaren in de hemel, de Bruiloft van het Lam zal plaatsvinden. (Openbaring 19:9 “En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam”.)

Drie groepen op het feest

vol verwachtingBij het bruiloftsfeest zijn drie groepen mensen aanwezig: de bruid, de bruidegom en de bruiloftsgasten. Dit is gelijk aan onze bruiloft: de kerk/gemeente is de bruid, Jezus is de Bruidegom en de bruiloftsgasten zijn gelovigen die in de verdrukking om het leven zijn gebracht. (Openbaring 7:13-14 “En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. Hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam”.)

Jeruzalem

Tenslotte was bij een Joods huwelijk het nieuwe huis voor de bruid in Jeruzalem. Dit is de stad waar God Zijn naam aan verbindt. Het nieuwe Jeruzalem is voor ons en de Bruidegom en de bruid komen daar samen, om voor eeuwig bij elkaar te wonen.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21:1-4)

We hebben laten zien dat de rituelen van de Joods bruiloft raakvlakken heeft met ons aards leven, maar nog veel meer met onze toekomst. Het weten en het voelen en ervaren dat Jezus ons bijna op komt halen, helpt om op de uitkijk te blijven staan. De bruid luisterde elke dag weer of ze de sjofar hoorde en werd opgehaald, ze was voorbereid en alert. Ook wij mogen op die manier alert zijn op de tekenen. Jezus, onze geliefde Bruidegom, gaat komen! Maranatha!

4.5 2
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

8 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Rigo Kneefel
Rigo Kneefel
18 februari 2023 19:20

Op dvd met een speelduur van 84 minuten te verkrijgen via:

https://www.gospel.nl/mysterie-ontrafeld.html en 
https://www.zoeklichtwebshop.nl/cd-dvd/dvd-s/een-mysterie-ontrafeld-dvd.html en 
https://www.bol.com/nl/nl/p/mysterie-ontrafeld-dvd/9300000016310694/      

De Joods-Galilese bruiloft en de eindtijd.
Wanneer vindt de opname plaats? Een sleutel om dit mysterie te begrijpen vinden we in het Joods-Galilese bruiloftsritueel. Onder andere Amir Tsarfati laat in deze film ongekende bevindingen zien dat de komende opname een reële hoop is. In het Joods-Galilese huwelijksritueel vinden we dezelfde patronen als in de zeven Bijbelse feesten. 

Anneke Renkema
Anneke Renkema
14 februari 2023 16:20

Wat een geweldige bemoediging voor ons allen, die uitzien naar de komst van Jezus Christus, onze Opgestane Heer en Heiland, die ook onze Bruidegom wil zijn. Maranatha, kom Here Jezus, ja kom spoedig!

Wim
Wim
21 augustus 2021 10:16

Dank voor de reactie, maar dat beantwoordt niet helemaal mijn vraag.
Wat ik bedoel is dat in de opname de gemeente wordt opgenomen en met de Here Jezus wordt vereenigd (bruiloft) maar (en dat is de vraag) is Israël daar dan ook bij? Is het een ” dubbele bruiloft”? Dat was eigenlijk mijn vraag.
Groet, Wim

Wim
Wim
19 augustus 2021 20:22

Deze analogie tussen de opname en een Joodse bruiloft ken ik. Dit is heel mooi. Waar ik alleen nog tegenaan “hik” is: wat is de rol van Israël gedurende deze tijd. Er wordt terecht opgemerkt dat er nog een tweede bruid is, nl. Israël. Maar daarna las ik daar niets meer over. Kunt u hierover nog iets zeggen?
Groet, Wim

Irene Seijmonsbergen
Irene Seijmonsbergen
10 januari 2020 12:41

Beste broeders,
Er staat volgens mij een fout in dit artikel : Zie “Geschenken”, tweede alinea : “Na het verzegelen van het huwelijksverbond vertrekt de aanstaande bruid uit het huis van zijn aanstaande bruidegom om een woning klaar te maken in het huis van zijn vader.” Hier zijn bruid en bruidegom omgewisseld! Er moet staan :
“Na het verzegelen van het huwelijksverbond vertrekt de aanstaande bruidegom uit het huis van zijn aanstaande bruid om een woning klaar te maken…..”
Met zusterlijke groet,
Irene Seijmonsbergen