De Joodse bruiloft: een beeld van wat komen gaat

Er zijn prachtige overeenkomsten tussen een Joodse bruiloft en de bruiloft van het Lam met Zijn Bruid, de gemeente. Hoe meer we ons verdiepen in die overeenkomsten hoe meer we onder de indruk raken van God.

Jezus de Bruidegom

man en vrouwIn Mattheus 9:15 zegt Jezus zelf onomwonden dat Hij de Bruidegom is:

Jezus zei tegen hen:  De bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de Bruidegom van hen weggenomen zal zijn, en dan zullen zij vasten.

Als Jezus de Bruidegom is, moet de gemeente, of te wel de gelovigen de bruid zijn. Daarnaast is er nog een andere bruid, het volk Israël. Dit wordt beschreven in Ezechiël 16:8

Toen Ik voorbij u kwam, zag Ik u, en zie, uw tijd was de tijd van de liefde. Zo spreidde Ik Mijn vleugel over u uit en bedekte uw naaktheid. Daarop zwoer Ik u een eed en ging een verbond met u aan, spreekt de Heere HEERE, en zo werd u van Mij.

Rituelen bruiloft

De rituelen van een Joodse bruiloft komen overeen met de Bruiloft straks, als Jezus Zijn Bruid komt halen. Om dat allemaal te ontdekken was voor ons erg bemoedigend en daarom willen we dat graag met je delen.

Koppelaar

wachtende bruidBij een Joodse bruiloft is de vader van een bruidegom de koppelaar en kiest de bruid. De bruidegom is het eens met de keuze van de vader. Bij onze bruiloft kiest de Vader ons als bruid en Jezus keurt ons goed. (Johannes 10:28 “En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.”)

Huwelijksverbond

Er wordt een huwelijksverbond opgesteld bij een Joodse bruiloft voor de bruid als een belofte die vervuld zal worden. Zo is er bij onze bruiloft een nieuw verbond in Gods Woord opgesteld en het oude verbond is vervuld (2. Corinthiërs 3:5-6 “Niet omdat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.”)

Brood en wijn

brood en wijnAls bezegeling van de verloving wordt er brood en wijn gedronken bij een Joodse bruiloft en wordt er niet meer uit dezelfde wijnbeker gedronken totdat het huwelijk is voltrokken. Bij het laatste Avondmaal van Jezus verteld Hij dat Hij pas weer uit de beker zal drinken in het Koninkrijk van Zijn Vader. (Mattheus 26:29 “Ik zeg u dat Ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer Ik die met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk van Mijn Vader”.)

Geschenken

De vader van de bruid geeft haar geschenken, als een erfenis, om haar voor te bereiden op haar nieuwe leven. Op dezelfde manier krijgen wij nu de Heilige Geest, de vrucht van de Geest en de gaven van de Geest om op een goede manier ons nieuwe leven in Christus te leiden. (Galaten 5:22 “De vrucht van de Geest is echter: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing”.)

Reinigend bad

De bruid neemt een reinigend bad als voorbereiding op zijn huwelijk. Dit wordt een mikveh genoemd, dit is Hebreeuws voor onderdompelen. Ook wij worden gedoopt met de Heilige Geest die ons reinigt en zuivert (Handelingen 1:5 “want Johannes doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen”.) Zoals Paulus zegt: “Ik wil u als een zuivere en schone bruid voor uw Bruidegom presenteren.” (2. Corinthiërs 11:2)

Sjofar

Als het Joodse huwelijk voltrokken gaat worden, rennen de bruidsjonkers voor de bruidegom uit, blazen op de sjofar en roepen dat hij komt. Hoe mooi is het dat met de Bazuin van God, Jezus komt om Zijn Bruid op te halen (1. Thessalonicenzen 4:16 “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel”.)

Meenemen naar de bruidskamer

chuppaDe bruidegom neemt zijn bruid mee naar zijn bruidskamer, hebben daar gemeenschap en vieren samen hun huwelijk gedurende zeven dagen. Als Jezus Zijn Bruid op komt halen, vieren wij gedurende zeven jaren in Zijn bruidskamer de bruiloft. Wij krijgen tijd om elkaar innig te leren kennen, terwijl de wereld gedurende deze zeven jaar door de verdrukking gaat.

Groots feest

Na de zeven dagen afzondering is er een groots bruiloftsfeest en dit wordt gevierd samen met de bruiloftsgasten en zo ook zal dit zijn na de zeven jaren in de hemel, de Bruiloft van het Lam zal plaatsvinden. (Openbaring 19:9 “En hij zei tegen mij: Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam”.)

Drie groepen op het feest

vol verwachtingBij het bruiloftsfeest zijn drie groepen mensen aanwezig: de bruid, de bruidegom en de bruiloftsgasten. Dit is gelijk aan onze bruiloft: de kerk/gemeente is de bruid, Jezus is de Bruidegom en de bruiloftsgasten zijn gelovigen die in de verdrukking om het leven zijn gebracht. (Openbaring 7:13-14 “En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen? En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. Hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam”.)

Jeruzalem

Tenslotte was bij een Joods huwelijk het nieuwe huis voor de bruid in Jeruzalem. Dit is de stad waar God Zijn naam aan verbindt. Het nieuwe Jeruzalem is voor ons en de Bruidegom en de bruid komen daar samen, om voor eeuwig bij elkaar te wonen.

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. (Openbaring 21:1-4)

Wat een heerlijk vooruitzicht!