AFVAL VAN GELOVIGEN IN ONZE TIJD?

Telkens weer benadrukken we dat we in een bijzondere tijd leven. Onze generatie ziet zoveel veranderingen in de wereld om zich heen. Ook in de Bijbel vinden we kenmerken, die het leven in deze tijd laten zien. Zo lezen we over een toename van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en besmettelijke ziekten. Over een toename van oorlogen en geruchten van oorlogen (geboorteweeën) en over een toename van onvrede, egoïsme en chaos.

Ook lezen we dat er meer mensen afvallig worden van het geloof. In een tweetal Bijbelteksten wordt gesproken over afval. Het lijkt ons goed om deze Bijbelteksten te gaan lezen, omdat we menen dat het woord “afval” wel eens een heel andere betekenis kan hebben!

Timotheüs

In 1 Timotheüs 4:1 staat heel duidelijk dat sommigen afvallig gaan worden:

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

Afvallig in deze zin betekent in het Grieks “aphistēmi” en dit woord betekent verwijderen, ophouden, verlaten, maar ook vertrekken. Je vertrekt als het ware van je geloof, je houdt er mee op en verlaat God. Dat is wat we veelvuldig zien gebeuren in deze tijd en met name in Europa: velen geloven niet meer in God, de Schepper van hemel en aarde, maar hebben hun eigen goden gecreëerd. Deze afvalligheid is zeker een teken dat we in de laatste dagen leven.

Thessalonicenzen

In 2 Thessalonicenzen 2:3-4 wordt ook gesproken over afval en deze afval komt voordat de dag des Heeren gaat komen. In deze Bijbeltekst staat een duidelijke volgorde van gebeurtenissen: eerst afval, dan de antichrist en dan de wederkomst. Laten we eens lezen wat er staat:

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Het woord afval wat hier gebruikt wordt, is niet hetzelfde woord in het Grieks, wat gebruikt wordt in Timotheüs. Hier wordt namelijk het woord “apostasia” gebruikt. Vanuit het Grieks is het vertaald met afval, maar het bijzondere is, dat dit niet altijd zo is geweest!

Afval

In de tijd van de Rooms Katholieke Kerk werd de Bijbel vertaald in het Latijn en alleen de priesters kenden Latijn. Je kon niet zelf in de Bijbel lezen, dus je moest aannemen dat wat de priester zei klopte. In de 16e eeuw was William Tyndale de eerste die de Bijbel in het Engels ging vertalen. Het proces van vertalen werd beter toen de boekdrukkunst begon op te komen in de zestiende eeuw. Mannen als William Tyndale en Miles Coverdale vertaalden de Bijbel in het Engels.

Het bijzondere van al deze vertalingen tot aan de King James versie van 1611 was dat het woord “apostasia” niet vertaald werd met “afval”, maar met “vertrek”. In de Wycliffe vertaling staat “departing away“, in de Tyndale, Coverdale en Great Bible staat “departynge” en in de Geneva en Matthew Bible staat “departing“.

Als we dit naast onze huidige Bijbelvertaling leggen staat er: “Want die dag komt niet, tenzij eerst het vertrek gekomen is”.

Vertrek

Dan wordt de bedoeling van Paulus met deze tekst ineens heel anders: eerst het vertrek, dan de antichrist en dan de wederkomst. Om het nog duidelijker te zeggen: eerst moeten de gelovigen vertrekken bij de opname en pas dan kan de antichrist geopenbaard worden. En dat is verhelderend en bemoedigend! En tegelijk een bevestiging dat de opname vóór de verdrukking gaat plaatsvinden!

Laten we elkaar in het einde van de dagen elkaar aanmoedigen om hoop en verwachting te houden: er komt een vertrek! We mogen ons oog gericht houden op de Leidsman en Voleinder van ons geloof, Jezus Christus. Op die glorieuze dag, wanneer God de bazuin zal laten klinken, zullen we Hem ontmoeten. Wat een ontmoeting zal dat zijn! Ben jij klaar om te vertrekken?

4.6 23
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

23 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Anne
Anne
2 augustus 2023 03:19

Het grootste punt van de afval, waar de Bijbel over spreekt, zijn de Concllies van Nicea en athanasus geweest, in het jaar anno 325 na christus, waaruit de rooms katholiele kerk van Rome is ontstaan! Met de latere af slpitsingen van de nu nog bestaande Hervormde en Gereformeerde keken! Plus de islam van Mohammed in het jaar 600 na christus!

Ilse Hengeveld
Ilse Hengeveld
1 september 2022 22:36

Dank voor deze bemoediging en ik ben er klaar voor,ben al heel lang klaar met deze verderfelijke wereld en ook moe van het strijden tegen goddeloze mensen die mij en mijn familie bespotten omdat wij in. De Here Jezus Christus geloven, maar zoals mijn neefje dat zo mooi verwoord, mijn neef Sjoerd zegt dan dat hij niet naar de persoon kijkt , maar NAAR DE GEESTELIJKE ACHTERGROND,GODS ZEGEN VOOR JULLIE ,neem jullie altijd mee in gebed , Joanna en John

A Buitelaar
A Buitelaar
30 augustus 2022 11:22

Jezus heeft gezegd in Joh 15:20 Denk aan de woorden die Ik u gezegd heb; Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen: indien zij Mijn woord bewaard hebben, zij zullen ook het uwe bewaren.
Het vertrek, (“de opname”,) voor of na de verdrukking is voor velen een discussie punt, maar iemand die met God leeft, weet dat Mijn rechtvaardige door geloof zal leven, en dat de opname zal plaats vinden, ongeacht voor of na de verdrukking.

Frank
Frank
30 augustus 2022 05:27

Amen!

Hanneke
Hanneke
29 augustus 2022 21:16

Ja ik ben klaar voor vertrek, alles overgegeven, heilig rein leven, afgezonderd voor mijn Allerliefste!!! Geweldige bemoedigingen uit het Woord van God.Dank daarvoor. Jezus zei; Ik ben de Weg de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij. Wat een voorrecht en zaligheid Gods eigendom te zijn! Alle eer kome de Heere toe! Verblijdt u in Jezus Uw Heer gij alle oprechten van hart. Volle verzekering Jezus is mijn… En wat zien wij uit naar de ontmoeting met Hem onze Heer en Heiland! Maranatha!

mina
mina
29 augustus 2022 21:15

Heerlijk! Eindelijk na huis! Amen

Anne
Anne
3 mei 2022 02:28

2 Thessalonicenzen 2: vers 3:en 4. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden, want de dag komt niet tenzij eerst de Afval komt, en de mens der wetteloosheid wordt geopenbaard, de zoon der vernietiging! Hij verzet zich en verheft zich boven een ieder die God of een voorwerp van verering wordt genoemd, zodat hij in de Tempel van De God gaat zitten en zich in het openbaar vertoont als een God! l De Bijbel spreekt hierover Satan de Duivel, de slang uit het paradijs, de gevallen engel en de engel des lichts.2 Korinthiers 11:vers 14. In het jaar 325 na… Lees verder »

Bertha
Bertha
7 januari 2022 18:23

Ik ben er klaar voor. Kijk uit naar zijn komst. Verwacht hem.

Petra Heuvel
Petra Heuvel
5 december 2021 23:01

Wat wordt bedoelt met DE DAG uit 2 th 2?

Peter
Peter
5 december 2021 21:18

We kijken er zo naar uit!! Maar we zijn ook verdrietig om de vele zielen die misleid worden en ook verloren gaan. Juist in de kerk(gebouwen) is er een vreselijke dwaling gaande; de ‘verbindings’dwaling en de ‘welvaarts’dwaling. De verbinding; alles onder ‘de mantel der liefde’. We moeten alles en iedereen liefhebben en ons met alle mensen verbinden. Dit is de weg naar de ‘Één wereld religie’, alle geloven verbonden. New Age is dat. De welvaartsprediking; we leven hier als erfgenamen van Jezus op aarde. Er komt een grote opwekking, je bent en blijft gezond. Zo niet dan ben je demonisch… Lees verder »

Robbie
Robbie
4 december 2021 20:27

Is uw paspoort getekend, o mens?

Frank
Frank
3 december 2021 12:03

In deze genadetijd moeten we nog zoveel mogelijk mensen tot de Heere brengen als arbeiders in Gods wijngaard.

Geke
Geke
2 december 2021 22:01

Wat fijn, om naar uit te zien. 🥰👍

Marianne
Marianne
2 december 2021 20:07

Ik geloof dat Hij spoedig tot ons zal komen om ons te halen! Ik verlang ernaar! We moeten nog even lijden maar alles wijst erop dat het allemaal goed gaat komen! Eindelijk zullen we voor altijd in Zijn licht mogen leven!

René Speksnijder
René Speksnijder
14 augustus 2021 21:10

Verbaas me er over dat er alleen naar het woordje afval gekeken wordt, maar dat er niet doorgelezen wordt. In vers 7 wordt er gesproken van een weerhouder (voor het openbaar maken van deze antichrist). Heb vernomen dat er veelal gezegd wordt dat dit de HG in ons is. M.a.w. deze antichrist kan niet geopenbaard worden zolang wij hier nog zijn. Dit geeft toch wel een bepaalde noodzaak voor zo’n opname.

erik
erik
20 juni 2020 12:09

de afval is in beleving al begonnen, er worden in allerijl kerken gesticht in wijken waar veel nood is. Welvaartskerken , broeders en zusters die zich verrijken met miljoenen. zij hebben het veel over zichzelf en hoe God tot hen spreekt op een bijzonderen manier en jouw een bittere smaak geven van twijfel over je eigen behoudt in Christus , de HG op hen valt en zij achter overvallen en rusten in de Geest of in hemelse talen spreken, wat eigenlijk helemaal niet waar is , als je de brief handelingen leest dan zie je dat het anders is. zij… Lees verder »

Albert van Klinken
Albert van Klinken
15 juni 2020 18:44

Ik sta klaar om te vertrekken.

Bert Verschoor
Bert Verschoor
26 juni 2018 19:31

Maranatha!

Michel de Boer
Michel de Boer
27 juni 2018 11:48

Bedankt voor je opbouwende bemoediging…

Foeke de Koe
Foeke de Koe
27 juni 2018 15:47

Amen!

Janna HW
Janna HW
29 juni 2018 20:46

Amen!

Ellen Meijer
Ellen Meijer
30 juni 2018 20:45

Amen. Heel bijzonder!

Depalma Pietro
Depalma Pietro
28 juli 2018 20:43

het zal alzo gaan gelijk het woord het openbaart, en niet anders ….ik geloof er vast in dat het zo is, diep in mijn Hart kan ik het voelen ….eer en glory aan de naam boven alle naam YAHSHUA HAMASHIACH.