AFVAL VAN GELOVIGEN IN ONZE TIJD?

Telkens weer benadrukken we dat we in een bijzondere tijd leven. Onze generatie ziet zoveel veranderingen in de wereld om zich heen. Ook in de Bijbel kunnen we allerlei gevolgen lezen, die het leven in deze tijd kenmerken. Zo lezen we over een toename van aardbevingen en vulkaanuitbarstingen, oorlogen en geruchten van oorlogen (geboorteweeën), over een toename van onvrede en egoïsme, maar ook dat er meer mensen afvallig worden van het geloof. In een tweetal Bijbelteksten wordt gesproken over afval en het is goed om deze Bijbelteksten te gaan lezen, omdat we menen dat het woord “afval” wel eens een heel andere betekenis kan hebben!

Timotheüs

In 1 Timotheüs 4:1 staat heel duidelijk dat sommigen afvallig gaan worden:

Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen,

Afvallig in deze zin betekent in het Grieks “aphistēmi” en dit woord betekent verwijderen, ophouden, verlaten, maar ook vertrekken. Je vertrekt als het ware van je geloof, je houdt er mee op en verlaat God. Dat is wat we veelvuldig zien gebeuren in deze tijd en met name in Europa: velen geloven niet meer in God, de Schepper van hemel en aarde, maar hebben hun eigen goden gecreëerd. Deze afvalligheid is zeker een teken dat we in de laatste dagen leven.

Thessalonicenzen

In 2 Thessalonicenzen 2:3-4 wordt ook gesproken over afval en deze afval komt voordat de dag des Heeren gaat komen. In deze Bijbeltekst staat een duidelijke volgorde van gebeurtenissen: eerst afval, dan de antichrist en dan de wederkomst. Laten we eens lezen wat er staat:

Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

Het woord afval wat hier gebruikt wordt, is niet hetzelfde woord in het Grieks, wat gebruikt wordt in Timotheüs. Hier wordt namelijk het woord “apostasia” gebruikt. Vanuit het Grieks is het vertaald met afval, maar het bijzondere is, dat dit niet altijd zo is geweest!

Afval

In de tijd van de Rooms Katholieke Kerk was de Bijbel vertaald in het Latijn en alleen de priesters kenden Latijn. Je kon niet zelf in de Bijbel lezen, dus je moest aannemen dat wat de priester zei klopte. In de 14e eeuw was William Tyndale de eerste die de Bijbel in het Engels ging vertalen. Het proces van vertalen werd beter toen de boekdrukkunst begon op te komen in de vijftiende eeuw. Mannen als William Tyndale en Miles Coverdale vertaalden de Bijbel in het Engels.

Het bijzondere van al deze vertalingen tot aan de King James versie van 1611 was dat het woord “apostasia” niet vertaald werd met “afval”, maar met “vertrek”. In de Wycliffe vertaling staat “departing away“, in de Tyndale, Coverdale en Great Bible staat “departynge” en in de Geneva en Matthew Bilbe staat “departing“.

Als we dit naast onze huidige Bijbelvertaling leggen staat er: “Want die dag komt niet, tenzij eerst het vertrek gekomen is”.

Vertrek

Dan wordt de bedoeling van Paulus met deze tekst ineens heel anders: eerst het vertrek, dan de antichrist en dan de wederkomst. Om het nog duidelijker te zeggen: eerst moeten de gelovigen vertrekken bij de opname en pas dan kan de antichrist geopenbaard worden. En dat is bijzonder! En tegelijk een bevestiging dat de opname voor de verdrukking gaat plaatsvinden!

Laten we elkaar in het einde van deze dagen elkaar aanmoedigen om hoop en verwachting te houden: er komt een vertrek! We mogen ons oog gericht houden op de Leidsman en Voleinder van ons geloof, Jezus Christus. Op die glorieuze dag, wanneer God de bazuin zal laten klinken, zullen we Hem ontmoeten. Wat een ontmoeting zal dat zijn!

3.8 4
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest
10 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
René Speksnijder
René Speksnijder
14 augustus 2021 21:10

Verbaas me er over dat er alleen naar het woordje afval gekeken wordt, maar dat er niet doorgelezen wordt. In vers 7 wordt er gesproken van een weerhouder (voor het openbaar maken van deze antichrist). Heb vernomen dat er veelal gezegd wordt dat dit de HG in ons is. M.a.w. deze antichrist kan niet geopenbaard worden zolang wij hier nog zijn. Dit geeft toch wel een bepaalde noodzaak voor zo’n opname.

erik
erik
20 juni 2020 12:09

de afval is in beleving al begonnen, er worden in allerijl kerken gesticht in wijken waar veel nood is. Welvaartskerken , broeders en zusters die zich verrijken met miljoenen. zij hebben het veel over zichzelf en hoe God tot hen spreekt op een bijzonderen manier en jouw een bittere smaak geven van twijfel over je eigen behoudt in Christus , de HG op hen valt en zij achter overvallen en rusten in de Geest of in hemelse talen spreken, wat eigenlijk helemaal niet waar is , als je de brief handelingen leest dan zie je dat het anders is. zij… Lees verder »

Albert van Klinken
Albert van Klinken
15 juni 2020 18:44

Ik sta klaar om te vertrekken.

Bert Verschoor
Bert Verschoor
26 juni 2018 19:31

Maranatha!

Michel de Boer
Michel de Boer
27 juni 2018 11:48

Bedankt voor je opbouwende bemoediging…

Foeke de Koe
Foeke de Koe
27 juni 2018 15:47

Amen!

Janna HW
Janna HW
29 juni 2018 20:46

Amen!

Ellen Meijer
Ellen Meijer
30 juni 2018 20:45

Amen. Heel bijzonder!

Depalma Pietro
Depalma Pietro
28 juli 2018 20:43

het zal alzo gaan gelijk het woord het openbaart, en niet anders ….ik geloof er vast in dat het zo is, diep in mijn Hart kan ik het voelen ….eer en glory aan de naam boven alle naam YAHSHUA HAMASHIACH.

Cees van der Neut
Cees van der Neut
14 september 2018 20:41

De ‘dag van Christus’ vangt aan met de opname van de gemeente en het meteen daaropvolgend verschijnen van de gemeente voor de rechterstoel van Christus (Bema). DE DAG DES HEEREN echter, verschilt totaal van ‘de dag van Christus’: Amos 5:18 ‘Wee dien, die des HEEREN dag begeren! Waartoe toch zal ulieden de dag des HEEREN zijn? Hij zal duisternis wezen en geen licht’. In 2 Thess. 2 vers 2 staat in het Grieks: ‘de dag van Christus’ en niet ‘de dag des Heeren’ zoals latere vertalingen dan de (herziene) Statenvertaling en The King James dat wel hebben. Zowel de SV,… Lees verder »