HET MILLENNIUM GEEFT HOOP

Hoop: hét woord wat het leven waardevol maakt! Zonder hoop is er geen verwachting en zonder verwachting is er niets om naar uit te kijken. Een veelbelovend vooruitzicht helpt om verder te kijken dan vandaag, omdat je iets beters verwacht voor morgen. Zoals Gods woord het zegt: “Wie de HEERE verwachten, die putten nieuwe kracht“! Kortom: zicht op de toekomst geeft kracht voor vandaag. 

In de corona-tijd zien we zoveel berichten die onze hoop wil roven. De maatregelen gaan maar door en als er al een versoepeling is, weten we nog steeds niet hoelang dit alles nog duurt. Toch mogen we blijven verwachten! Bijvoorbeeld dat er meer mensen bereikt worden met het Evangelie en tot geloof komen. Of dat er in je persoonlijk leven dát gebeurd waar je al zo een lange tijd naar uitziet! Dit alles kan een boost geven aan je leven, maar het is vaak maar tijdelijk en het is gericht op het hier en nu!

Een intens bevredigend en alles vervullend leven kunnen we niet vinden hier op deze aarde, maar we mogen verder kijken dan alleen het aardse. Het vooruitzicht van de opname geeft ons enorm veel hoop en verwachting, maar er is nog meer dan dat alleen. Er komt binnenkort een tijdperk aan, waarin de duivel het zwijgen wordt opgelegd en waar we samen met Jezus Christus gaan regeren! En bij die tijd, het 1000-jarig vrederijk, willen we graag even stilstaan. Dit tijdperk wordt ook wel het millennium genoemd. Het is het tijdperk dat Jezus Christus is teruggekomen naar deze aarde en regeert vanuit Zijn troon in Jeruzalem. Wat is er bijzonder aan deze tijd en is het een tijd voor ons om naar uit te kijken?

Millennium: 1000 jaar geen duivel

De meest duidelijke beschrijving van de duizend jaar staat beschreven in Openbaring 20:1-3. “En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. Daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten.”

Het opvallende aan deze tijd is, dat de duivel er niet is om de volken te misleiden. Dit houdt in dat er herstel zal plaatsvinden. Herstel van de aarde en van de mensheid. Wat dit inhoudt kunnen we lezen op verschillende plaatsen in de Bijbel.

Millennium: 1000 jaar herstel

Deze duizend jaar zal een voor ons ongekende tijd worden. Op aarde zal het weer paradijselijk worden, er zal vrede zijn, de leeftijd van de mensen neemt toe en de heiligen regeren samen met Jezus Christus!

In Jesaja 2:1-4 staat het over de vrede als volgt: “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen,en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren”.

Verderop in Jesaja in hoofdstuk 11:6-10 staat over het paradijselijke: “Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen, een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn, een kleine jongen zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als het rund. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder, en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn”.

Leeftijd als de bomen

Wat er nog meer in het 1000-jarig vrederijk wordt hersteld, is de leeftijd. In Jesaja 65:19-25 staat dit als volgt: “En Ik zal Mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over Mijn volk. Geen stem van geween zal erin meer gehoord worden, of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken, want een jonge man zal sterven als een honderdjarige, maar een zondaar, al is hij honderd jaar, zal vervloekt worden. Zij zullen huizen bouwen en wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen, zal geen ander wonen, van zij planten, zal geen ander eten.

Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet voor niets vermoeien of kinderen baren voor iets verschrikkelijks, want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE, en hun nakomelingen met hen. En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen. Een wolf en een lammetje zullen gezamenlijk weiden, een leeuw zal stro eten als een rund, een slang – zijn voedsel zal stof zijn. Zij zullen geen kwaad doen en geen verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, zegt de HEERE.”

De mensen die dan leven zullen weer heel oud worden, net als in de tijd vóór de zondvloed. Daarmee gaat gepaard dat de aarde opnieuw bevolkt gaat worden, omdat de Joden en de mensen die de grote verdrukking hebben overleefd, (vele) kinderen zullen krijgen.

Jezus Christus regeert samen met de heiligen

Jezus Christus zal eindelijk Koning zijn, hier op aarde! In Zacharia 14, waar in vers 4 de wederkomst staat beschreven op de Olijfberg, staat in vers 9: “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn, en Zijn Naam de enige”. Dat is het vooruitzicht! En daar blijft het niet bij: wij zullen met Hem regeren hier op deze aarde, want Jezus heeft ons gemaakt tot koningen en priesters en wij zullen regeren als koningen over deze aarde. (Openbaring 5:10)

Millennium

Het millennium zal een tijd worden wat onze voorstellingsvermogens te boven gaat! Ten eerste natuurlijk omdat we zelf hier op aarde zullen regeren, niet in ons menselijke lichaam, maar in een verheerlijkt lichaam. Daarnaast zal de duivel gebonden zijn, en ook dat is lastig voor te stellen. Iedereen kent wel van die 100% geluksmomenten, maar dat is vaak een moment of een korte tijd. Dán, in het millennium, zal het altijd zo zijn voor de mensen die dan leven. Voor de kinderen die dan opgroeien zal er een nieuw paradijselijk normaal zijn. De dieren kunnen naast elkaar in harmonie leven. Er zal gerechtigheid zijn, de liefde is volmaakt, er heerst rust en vrede, de zegen van God zal overvloedig aanwezig zijn. Het zal op aarde beter zijn dan je ooit kunt voorstellen.

Inderdaad: het zal paradijselijk zijn en niet te verstoren door een slang die een vrucht aanbiedt. Deze tijd gaat er komen en daar mogen we reikhalzend naar uitzien. Na 6000 jaar wereldgeschiedenis zal de vervulling van deze zevende dag, de sabbatdag, in het millennium voelbaar en zichtbaar zijn voor iedereen! Ook voor jou!

En twijfel je nog of je wel bij Jezus Christus hoort of wil je ook dat Jezus Christus jouw Heer en Verlosser wordt? Laat Hem dan toe in je hart, erken Jezus Christus als Heer en belijdt dat God Hem na drie dagen heeft doen laten opstaan uit de dood. De Bijbel belooft dan, dat JIJ bent gered! God is te vertrouwen en elke belofte van Hem is waar!

4.5 6
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

7 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
mark bos
mark bos
29 mei 2021 12:20

Johannes 6 : 37

Iedereen die de VADER mij geeft zal bij mij komen, en wie bij mij komt zal ik niet weg sturen.

Mathilda
Mathilda
14 mei 2021 16:44

Ik verlang naar zijn terugkomst,naar de opname!
Om voor altijd bij hem te zijn!
Halleluja!

Adelinde Verhagen - Winkelman
Adelinde Verhagen - Winkelman
12 mei 2021 09:02

Johannes 3:5-7
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt uit water en geest, kan hij het Koningkrijk van God niet binnengaan.
Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.
Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden.

Raphael Roos
Raphael Roos
1 mei 2021 17:52

Wat een geweldig mooi stukje. Dank jullie wel. Jezus is onze hoop! Wat gaan we toch voor een prachtige toekomst tegemoet 🙏😊

Nardy
Nardy
30 april 2021 12:54

Een geweldige toekomst staat ons te wachten. Inderdaad nog even doorbijten, ons licht laten schijnen voor hen die nog in duisternis verkeren. Geen ruzie maken onderling, laat ons levende christenen mogen zijn en geen christen-lijken ! Totdat Hij komt…..Maranatha Heere Jezus kom snel 💨 Amen ✝️❤️🙏🙌❤️🙏🛐

Tony Blanken
Tony Blanken
30 april 2021 11:07

Hoi luitjes, wat een mooi opbouwend stuk!
Nog even volhouden!!!
Hoop doet LEVEN!!

JW Hofstra Bouma
JW Hofstra Bouma
30 april 2021 05:13

😃🥰 Dank je wel , GEWELDIG SUPER !! Hebben deze bemoediging zo nodig .
Alle Lof en Eer aan de Allerhoogste Heer Jezus Christus . Hoop en bid 🙏 dat velen door de Heilige Geest zullen worden aangeraakt .
Nogmaals bedankt 👍 En Gods Zegen toegewenst .