DE BRUILOFT IN KANA

Een bekend verhaal in de Bijbel: de bruiloft in Kana. Jezus Christus verandert water in wijn. Als je dit verhaal al vaak hebt gelezen, kun je over pareltjes heen lezen die dit verhaal kleur geven. De heenwijzingen, elk detail, de getallen, alles heeft een diepere betekenis. Wist je bijvoorbeeld dat het Hebreeuwse woord “kana” neerbuigen of je knieën buigen betekent? Laten we in het verhaal duiken van de bruiloft in Kana en als het ware getuige zijn van het eerste wonder van Jezus Christus.

Derde dag

In Johannes 2:1-11 lezen we dat Jezus is uitgenodigd op het bruiloftsfeest in Kana, een dorpje vlak bij Nazareth, op één van de glooiende heuvels van het Galilese land. Een bijzonder detail: het was de derde dag van de week! Jezus begon Zijn openbare bediening op de derde dag. De derde dag wijst naar vervulling: Jezus stond op, op de derde dag. Dat had Jezus ook voorzegt dat Hij na 3 dagen op zou staan (Lukas 24:46). De discipelen begrepen Hem eerst nog niet. Hoe vaak had Jezus dit niet gezegd tegen hun dat Hij zou lijden en ten derde dage weer op zou staan. Eigenlijk begrepen ze het pas nadat Jezus was opgestaan. De derde dag is een dag van herstel, een dag van opstanding, van een nieuw begin.

We lezen in de Schrift vaker over een derde dag, bijvoorbeeld over Jona die drie dagen in de buik van de vis zat (Mattheus 12:40). Abraham die zijn zoon moest offeren op de berg Moria op de derde dag (Genesis 22:4). Drie dagen vastte Esther voordat zij naar de koning ging (Esther 4:16). Hizkia die op de derde dag weer gezond werd (2 Koningen 20:5). De 12-jarige Jezus in de tempel, pas na drie dagen zoeken vonden Jozef en Maria Hem, toen ze Hem kwijt waren (Lukas 2:46). Drie dagen raakt de hele heilshistorie van de Bijbel en raakt de kern van de Bijbelse boodschap. De derde dag is dus een dag van leven. Een dag van herstel. Een dag van wederopbouw. Kana

Drie dagen

Een andere prachtige heenwijziging over drie dagen staat in Lukas 13:32 “Zie, ik drijf boze geesten uit en volbreng genezingen, heden en morgen en op de derde dag ben Ik gereed”.

Jezus doelt hier op dagen. Als Jezus heden zegt, dan denkt Hij aan de eerste dag, beginnend vanaf de eerste dag van onze jaartelling. Heden is dus de eerste 1000 jaar of de eerste dag. Als Hij morgen zegt, dan is dat voor Hem de tweede dag en voor onze kalender nog eens 1000 jaar. Dat is samen 2000 jaar. In die 2000 jaar geneest Jezus zieken en drijft Hij boze geesten uit. Na Zijn Hemelvaart is dat werk gedaan door zijn discipelen, apostelen, profeten en leraren. Tot op de dag van vandaag.

Jezus heeft die opdracht gegeven aan het lichaam van Christus voor twee dagen of voor 2000 jaar. Jezus zegt dat Hij heden en morgen doet, wat natuurlijk slaat op twee dagen op Gods kalender of 2000 jaar in onze jaartelling. Het is een werk dat het lichaam van Jezus Christus moet doen. Gelukkig wordt er nog heel veel gebeden voor zieken en worden er veel mensen genezen en bevrijd. Jezus deed het, de discipelen deden het, de eerste gemeente in Jeruzalem deed het en het wordt nog steeds gedaan door de gelovigen van vandaag.

Maar dan: op de derde dag zijn we gereed!

Hosea 6:3 zegt hierover: “Hij zal ons na 2 dagen doen herleven, ten derde dage zal Hij ons oprichten en wij zullen leven voor Zijn aangezicht”.

Zeven dagen

Weer even terugkomend op de bruiloft in Kana. Jezus was uitgenodigd met zijn discipelen op het bruiloftsfeest in Kana, dat zeven dagen duurt. Dit is een heenwijzing naar de bruiloft die wij straks gaan vieren in de hemel, een bruiloft die zeven jaar gaat duren.

Tijdens de bruiloft in Kana ontstond een probleem. De wijn was op! En dat was een schande, als je gasten had uitgenodigd en de wijn op was. Het was een teken van respect als je je gasten wijn kon aanbieden. Herkennen wij de situatie in ons leven wanneer de wijn op is? Dat de vreugde in je leven weg is? En vreugde past juist bij een feest. Wij hebben alle reden om feest te vieren als we tenminste Jezus Christus hebben uitgenodigd. Hoe belangrijk is dat!

Mag Hij de eerste plaats innemen in ons leven? Willen wij buigen voor Hem? Want dan kan Hij vreugde bereiden in ons leven, ook als het misschien niet altijd mee zit. Jezus wil ons de bruisende wijn van Zijn Geest schenken. Hij wil de kwaliteit van het leven optillen tot een hoger niveau. Als wij Hem de ereplaats geven die Hem alleen toekomt, dan kan Hij ook in ons leven water in wijn veranderen. De droge, dorre woestijn zal dan veranderen in een fontein ten leven. Dat is onze God. 

Maar dan zullen wij ook in geloof moeten handelen. Door te breken met ongerechtigheid, om rein en heilig te leven voor Zijn aangezicht. Niet te buigen voor de druk van de samenleving, maar te buigen voor Jezus Christus. Dan kan Hij voor ons vreugde bereiden. Want de tegenstander wil altijd onze vreugde roven. Verblijdt u in de Here ten allen tijde, zegt de Bijbel. En dat gaat niet altijd vanzelf. We horen alert te zijn en onze grenzen te bewaken om onze vreugde niet te laten stelen.

Het wonder

De wijn was op in Kana, maar Jezus ging een wonder doen en dat kan Hij ook in jouw leven doen als we ons focussen op Hem. De Bijbel zegt: “de dief komt om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan, maar Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed” (Johannes 10:10). Leven, dat is wat Jezus ons wil geven. Leven en overvloed, blijdschap en vrede door de Heilige Geest.

Maria merkte dat haar gastheer in verlegenheid was gebracht, omdat de wijn snel was opgeraakt. Dus Maria ging naar Jezus toe met de opmerking: “zij hebben geen wijn”. En we kennen de geschiedenis dat Jezus zegt: “Vul de vaten met water”. Ze moesten de vaten vullen tot de rand en vervolgens de vaten brengen naar de ceremoniemeester. Zes vaten maar liefst. En in één vat, daar paste 100 liter water in, zes vaten, dat was dus bij elkaar 600 liter. Ze moesten gehoorzamen. En ze zullen ook wel gedacht hebben: waar zijn we in hemelsnaam mee bezig? Want dat vraagt geloof als je iets moet doen, wat je eigenlijk niet begrijpt. Maar Jezus vraagt van ons gehoorzaamheid en als wij gehoorzaam zijn, dan doet Hij de rest. Gewilligheid en gehoorzaamheid, twee hele belangrijke dingen. En bij gehoorzaamheid hoort buigen voor Hem! Elke keer speelt Kana (buigen) een rol!

Begrijpen

Ook al kunnen wij Jezus niet altijd begrijpen, doe dan maar wat Hij zegt. Als wij Jezus niet begrijpen, vertrouwen we Hem dan nog? Wat kan dat soms moeilijk zijn. In dit verhaal was het wel een geloofsdaad om de zes vaten te vullen met water en vervolgens naar de ceremoniemeester te gaan. Want stel dat het een misvatting was. Wat moet er in het hoofd zijn omgegaan van de bedienden die het water naar de ceremoniemeester brachten? Maar ze deden het. En ze vertrouwden Jezus op Zijn woord. Een bruiloft in Kana die in het water dreigt te vallen, wordt hier gered. Het water wordt wijn. Voor ons een les om Hem te vertrouwen, ook als we Jezus niet begrijpen. Want Zijn wegen zijn recht en betrouwbaar. Welzalig de mens die acht slaat op de woorden van de Heer.

Wat is het mooi dat Jezus ons altijd wel begrijpt. Hij begrijpt onze twijfels en onze zorgen. Hij begrijpt ons als geen ander. En ook al begrijpen wij Zijn wegen vaak niet, Hij begrijpt ons wel, omdat Hij weet hoe we in elkaar zitten. Hij begrijpt onze gedachtegang. Met al onze wegen is Hij vertrouwd, zegt de Psalmist in Psalm 139. “Here, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. Met al mijn wegen bent U vertrouwd. U verstaat van verre mijn gedachten”. Geweldig toch om zo’n Vader te hebben die met al onze wegen vertrouwd is. Die ons altijd omringt met Zijn liefde, Hij pleit voor ons. Hij bidt voor ons. Onze gedachten zijn bij Hem bekend, wat een rust geeft dat. Niets is voor Hem verborgen.

De Bruid

De derde dag, dat is een Goddelijke dag, zou je kunnen zeggen. Dit is opnieuw een tijdsperiode van 1000 jaar. Dit wordt in Gods Woord bevestigd, namelijk in 2 Petrus 3:8 “Doch dit ene mag u niet ontgaan dat één dag bij de Here is als 1000 jaar en 1000 jaar als één dag”. Na 2000 jaar christendom staan we aan de vooravond, aan de dageraad van de derde dag. De derde dag is de dag van herleving, van herstel, de dag van de late regen en van de oogst. Deze heerlijke gebeurtenis staat voor de deur. Dan zal Jezus Christus Zijn Koninkrijk gaan stichten en dat luidt het 1000-jarig Vrederijk in. Wát zien wij daarnaar uit. Wij bevinden ons aan de vooravond van die derde dag.

Die dag begint als Jezus Christus komt om Zijn Bruid te halen, om straks eeuwig in het Vaderhuis te zijn. Wat een toekomst hebben wij. Wat is het geweldig, om daar naar uit te mogen zien. Om straks samen met Hem de Bruiloft van het Lam te vieren. Ooit is het begonnen met een tuin, een paradijs. Straks eindigt het met een stad, die van God gegeven is uit de hemel. Daartussen ligt heel onze menselijke geschiedenis. Een geschiedenis waarin God het nooit opgaf en telkens weer Zijn liefde liet zien. De uiteindelijke overwinning is aan Zijn kant. Het komt goed tussen Hem en de mensen – de Bruidegom krijgt de Bruid.

Hemels

Deze bruiloft in Kana is ook een heenwijzing naar het grote bruiloftsfeest dat wij gaan vieren in de hemel. Er wordt een bruiloft voltrokken in de hemel en wij zijn daarvoor uitgenodigd.

Bij het Avondmaal denken wij aan wat Jezus aan het kruis voor ons heeft gedaan, het Avondmaal is een terugblik van vergeving van zonden, maar het is ook een vooruitziende blik naar de toekomst. Het Avondmaal dat wij regelmatig vieren is een heenwijzing naar het grote Bruiloftsfeest dat wij straks in de hemel gaan vieren. En Jezus heeft gezegd in Mattheus 26: “Ik zal van nu af niet meer van de wijnstok drinken, totdat ik deze zal drinken samen met jullie in het huis mijns Vaders”.

Hij wacht op ons. Hij wacht op het drinken van de beker, totdat Hij deze kan gaan drinken met ons in het Vaderhuis. Wat een mooie gedachte zit hierachter. Naar zo’n bruiloftsfeest daar wil ik naar uitzien. En Jezus nodigt ons uit om met Hem die bruiloft te vieren. En waarschijnlijk duurt het niet lang meer. Het is slechts een paar seconden voor twaalf.

Jezus komt spoedig en Hij komt eerder dan menigeen denkt. Wij leven in de laatste minuten voordat Jezus Zijn gemeente komt ophalen. Hoe donkerder de vooruitzichten op aarde, des te helderder is de blik naar boven. Alle tekenen om ons heen zijn als de lichten van een landingsbaan, die de naderende landing van onze Verlosser aangeven.

Actieve taak

We willen jullie uitnodigen om naar dit moment toe te leven, want wij op aarde hebben hier een actieve taak. Wij zijn namelijk de bruid van Christus, een bruid die heel erg toeleeft naar de huwelijksdag. Uitkijkend naar het moment dat het verbond gesloten wordt tussen haarzelf en Jezus Christus. Wil je ook schitteren voor Hem? Weef dan vandaag aan je bruidskleed, daarmee bedoel ik aan je rechtvaardige daden.

Zo kunnen ook wij schitteren voor Hem als Hij verschijnt. Een bruid die met verlangen uitziet naar haar trouwdag. Zo willen wij dat ook. Uitzien naar Hem, als Hij ons komt halen. Jezus Christus is verbonden met ons. Hij wil betrokken zijn in ons leven en Hij wil een relatie met ons.

Relatie

Temidden van alles verzekert God ons: “Ik ben bij je, niets kan ons van elkaar scheiden, mijn kind, Ik ben er”. En Hij wil in elk detail van ons leven betrokken zijn. Hij weet alles over ons. Ook over dingen die nog staan te gebeuren. Hij weet het al. En het feit dat God alles al van tevoren weet, geeft rust en steun. Hij weet van tevoren hoe wij reageren op wat er op ons afkomt. God weet het al. Hij weet van onze situatie af, al voordat het gebeurd is, omdat Hij alwetend is.

Dat kenmerkt ook de intimiteit tussen God en ons. Jezus wil zo betrokken zijn bij ons. Zoals wij leven naar die dag dat we Hem zullen zien, zo leeft Jezus ook toe naar die dag dat we Hem zullen ontmoeten. Zo klopt Vaders liefdevolle hart voor ons. Een eeuwige relatie die nooit meer verbroken wordt, een volmaakte, intieme relatie. Zo nauw wil Hij bij ons betrokken zijn. Bij ieder facet van ons leven wil Hij betrokken zijn. Wauw! Wat een God hebben wij, wat zijn we toch bevoorrecht. Hij belooft ons te helpen, hij versterkt ons door Zijn Heilige Geest. Meer dan ooit.

Hij wandelt naast ons en Hij pakt onze hand als wij het even niet kunnen. Hij bidt voor ons en Hij heeft geloof in ons. Wij geloven in Hem, maar Hij gelooft ook in ons. Die relatie is zo belangrijk. Zoals een verliefde jongen en meisje uitkijken naar hun huwelijksdag, zo willen wij ook uitzien naar de huwelijksdag met Jezus. Zo’n relatie wil Jezus met ons. Zodat Hij straks in de hemel dat verbond met ons gaat sluiten en wij samen de beker kunnen gaan heffen. Wat een moment zal dat zijn!

Artikel van een gastschrijver

5 6
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

2 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Klaas Boeve
Klaas Boeve
5 november 2023 10:44

Ik werd bemoedigd door het lezen van dit artikel. Het is geruststellend dat God ons levenspad van A tot Z kent. Jezus’ komst verwachten kost volharding; hoop doet in levende verwachting naar Zijn komst uitzien. Maranatha, Heer Jezus kom met spoed.

Arie Buitelaar
Arie Buitelaar
31 oktober 2023 11:13

Met mijn gehele hart mag ik de gedachten gang van de gastschrijver onderschrijven. En leef en verwacht en gelooft in dezelfde bruiloft.