EN ZIE: IK KOM SPOEDIG!

Deze woorden van Jezus in Openbaring 22 zijn vaak op de volgende manier begrepen: Als Jezus spoedig komt, waarom duurt dit al ongeveer 2000 jaar? Dit noemen we niet meer spoedig! De Bijbel roept ons op Hem te verwachten, maar als we al 2000 jaar moeten wachten, is de verwachting wel afgenomen. Best begrijpelijk! Maar wat is voor God spoedig?

Spoedig

Tot drie keer aan toe zegt Jezus in Openbaring 22: “Ik kom spoedig!” Als Hij het drie keer herhaald, moet het wel iets belangrijks zijn. spoedigDan zou het hoop moeten geven, vinden we. Nu heeft het een bijsmaak, omdat spoedig in onze ogen sneller is, dan dat het nu duurt. Daarom is het goed om te kijken wat er in de grondtekst staat. In het Grieks staat er het woordje “tachu”. Dit woord komt 12 maal in het Nieuwe Testament voor en wordt vertaald met: zo snel mogelijk, haastig, kort daarna, snel en spoedig. Kijken we naar het Oude Testament is het Hebreeuwse woord voor spoedig: “mahar”. Dit komt bijvoorbeeld voor in Exodus 34:8 “Toen haastte Mozes zich, knielde ter aarde, boog zich neer”. Dit lijkt allemaal op hetzelfde: spoedig is een tijdsspanne die te overzien is. Hoe komt het dan dat het niet aansluit bij onze beleving?

Spoedig is plotseling

Het Griekse woord tachu kun je ook vertalen met het woord “plotseling”, maar dan is het goed dat het in de context past. Als Jezus tot drie maal toe in Openbaring 22 zegt dat Hij plotseling komt, past dat, wat ons betreft, wel in de context. Het lijkt een tegenstelling, dat Jezus ons aan de ene kant oproept om Hem te verwachten, om te waken en tegelijkertijd te weten dat spoedig al heel lang heeft geduurd. Dat werkt niet motiverend om te blijven verwachten! Daarom is plotseling een betere vertaling. Maar het woord spoedig heeft nog een diepere laag.

Het woord spoedig wordt ook gebruikt om Gods precisie aan te duiden, hoe Hij alle gebeurtenissen van het leven gebruikt in Zijn perfecte tijdschema zonder onnodige vertraging. Dit kunnen we tot twee keer aan toe lezen in:

Openbaring 1:1 “Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft om Zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden, en Hij heeft die door Zijn engel gezonden en aan Zijn dienstknecht Johannes te kennen gegeven”.

Openbaring 22:6 “En hij zei tegen mij: Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heere, de God van de heilige profeten, heeft Zijn engel gezonden om Zijn dienstknechten te laten zien wat met spoed moet gebeuren”.

Conclusie

Het woord spoedig heeft veel meer betekenis, dan dat wij in eerste instantie kunnen bedenken. LOVEWe weten dat God een perfect tijdschema met deze aarde heeft en dit tijdschema zonder onnodige vertraging zal uitwerken. Jezus gaat komen op de tijd dat Gods bazuin klinkt. Deze hoop mogen we levend houden. We mogen vol verwachting uitkijken en op God blijven vertrouwen, dat Zijn tijdschema zichtbaar wordt voor ons allemaal. In de tussentijd mogen we elkaar bemoedigen met de woorden uit Titus 2:11-13:

Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Dit leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Intussen verwachten wij de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus.

Laat deze verzen je aansporen om bedachtzaam, rechtvaardig en heilig te leven. Leven vanuit de verwachting dat Jezus gaat komen, vuurt ons aan om op deze manier te leven! En ook jou willen we aanvuren om een leven te leiden, waarmee God de eer krijgt.

Reageer op dit artikel

avatar
  Subscribe  
Abonneren op