HET TONEEL STAAT KLAAR, KAN HET GORDIJN OPEN?

Het toneel lijkt klaar, want alle spelers hebben hun repetities laten zien in de afgelopen jaren. Het wordt tijd dat het eindtijdspel wordt vertoond aan het grote publiek. Het enige is, dat het gordijn nog dicht is, het wachten is op het publiek wat de zaal langzaam maar zeker gaat vullen. Hoelang dat gaat duren is ongewis, maar het is zeker dat het gordijn open gaat!

Wat volgt is een lijst van slechts enkele, niet alle, profetieën die op dit moment op het toneel te zien zijn. Het begint precies te gebeuren zoals ons in Gods Woord wordt verteld, dat er zou gebeuren. Het sleutelwoord in dit alles is het woord ‘gelijktijdig’. Nu speelt alles tegelijkertijd.

Ongekende wereldwijde misleiding

In Mattheus 24:4 waarschuwt Jezus ons voor misleiding. In 2 Thessalonicenzen 2:10-11 lezen we ook over misleiding en tenslotte in Openbaring 18:23 gaat het over een misleiding die alle landen van de wereld misleidt. Daar staat: “Door uw tovenarij immers werden alle naties misleidt.” Het Griekse woord wat hier gebruikt wordt is pharmakeia, waar ons woord farmacie vandaan komt. Door de farmaceutische industrie worden alle naties misleidt. Deze misleiding zien we door de zogenaamde oplossing om uit de corona-crisis te komen. Als maar genoeg mensen het experimentele vaccin nemen, komen we van dit probleem af. De praktijk is dat corona een geplande griep is, waar we onder te lijden hebben.

Oorlogen en geruchten of dreigementen van oorlogen

Jezus waarschuwt vervolgens in Mattheüs 24:5 voor oorlog: “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.” Op diverse plaatsen in deze wereld is er oorlog en zijn er geruchten van oorlogen. Rusland en Oekraïne zijn sinds 24 februari 2022 met elkaar in oorlog met grote gevolgen van dien (stijgende prijzen en voedselschaarste). Verder is er veel oorlogsdreiging richting Israël (Hezbollah, Hamas en de Palestijnse Jihad), tussen China en Taiwan dreigt er oorlog en tenslotte zijn er geruchten over een derde Wereldoorlog.

Verhoogde frequentie en intensiteit van aardbevingen

In Mattheüs 24:7 waarschuwt Jezus Christus voor een toename in aardbevingen. Dat is wat we vanuit de historie vanaf het jaar 1900 ook kunnen zien. Op de website van Britannica staat een lijst van heftige aardbevingen (boven de 6 op de schaal van Richter), waarbij het opvallend is dat ná het jaar 1960 we een toename zien van aardbevingen.

Een geallieerde invasie van Israël onder leiding van Rusland, Iran, en Turkije

De profeet Ezechiël kreeg al 2600 jaar geleden een profetie van God, die beschreven staat in Ezechiël 38 en 39. Een detailleerde beschrijving van een invasie in Israël van uit het noorden onder leiding van Rusland, Iran en Turkije. Deze drie landen werken steeds meer samen, om sancties te vermijden, maar vooral om Gods plan tot uitvoer te brengen. Op deze pagina staat de profetie verder uitgewerkt. De laatste jaren zien we deze drie landen meer en meer samenwerken in Syrië en houden ze met elkaar besprekingen, die bekend zijn geworden onder de noemer “Astana-bijeenkomsten”.

Wereldwijde zoektocht naar vrede en veiligheid

Op zoveel terreinen worden de woorden “vrede en veiligheid” genoemd. De website van de Verenigde Naties heeft er bijvoorbeeld een speciale pagina aan gewijd. Ook in de doelen van Agenda 2030, ook van de VN, komen de begrippen, vrede en veiligheid terug. Dit alles is terug te voeren naar 1 Thessalonicenzen 5:3. Hier staat dat “wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten“.

Hier is duidelijk sprake van twee groepen, een “zij” groep, en daardoor ook een “wij” groep. Zij, in dit geval de wereldleiders en de ongelovige mensen, strekken zich uit naar een wereld waarin je vredig met elkaar kunt samenwonen en waar je jezelf veilig voelt. Op zich is dat geen verkeerd doel, het enige is, dat zij dit willen bereiken zonder de Vredevorst, Jezus Christus. Daarom is het te verklaren dat er een periode van vrede en veiligheid aan zal breken, wat een schijnvrede blijkt te zijn. Gedurende de zevenjarige grote verdrukking zal de antichrist vrede en veiligheid bereiken, met als gevolg dat er een onverwacht verderf (Gods toorn) hun zal overkomen, wat niet ontvlucht kan worden. Een verschrikkelijk vooruitzicht!

Een bedwelmende obsessie met het verdelen van Jeruzalem

Jeruzalem: de hoofdstad van Israël. Niet door mensen gekozen, maar door God Zelf! In 1 Koningen 11:36 en in hoofdstuk 14:21, staat duidelijk dat God de stad die Hij voor Zichzelf heeft verkozen om Zijn Naam daar te vestigen, Jeruzalem is. Jeruzalem, dé stad waar Jezus Christus op het toneel terugkeert ná de grote verdrukking, juist daarom is er nu zoveel te doen om die stad. Als Jeruzalem niet de Joden toebehoort, kan Jezus daar niet terugkeren.

In Zacharia 12:2-3 zegt God: “Zie, Ik ga Jeruzalem maken tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat Ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor al de volken. Allen die hem optillen, zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen, en al de volken van de aarde zullen zich tegen haar verzamelen“. We zien inderdaad momenteel een verzameling van volken die graag een oplossing willen om vrede te bereiken in het Midden-Oosten. Dé oplossing die telkens terugkomt is de twee-staten oplossing, waarbij Jeruzalem wordt verdeeld in een hoofdstad voor Israël en voor de Palestijnen. Dit staat haaks op Gods bedoeling en Zijn wil met Jeruzalem.

Versterken van een verbond

Daniël 9:27 gaat over het versterken van een verbond. Niet het afsluiten zelf, maar juist het versterken van een verbond dat al bestaat, zal de 7-jarige grote verdrukking inluiden. Het is belangrijk om te begrijpen dat de opname déze tijd niet start, het is juist de vervulling van Daniël 9:27 waardoor dit start. Het Abraham Akkoord heeft de potentie in zich om dit vredesakkoord te zijn. Landen zoals Saoedi-Arabië staan op het punt om zich er bij te voegen, met de restrictie dat de twee-staten oplossing wordt uitgevoerd. In Israël zelf is grote verdeeldheid, de regering is immers weer gevallen en er komen nieuwe verkiezingen. Met een onzekere regering, die graag zeker wil lijken voor de buitenwereld, is de komst van een leider die vrede en veiligheid brengt, meer dan welkom.

De vorming van een wereldwijde religie, regering en economie

Volgens Openbaring 17, 18 en Openbaring 13:11-18 komt er één wereldreligie, één wereldregering en één wereldeconomie gedurende de 7-jarige grote verdrukking. Nu zien we daar al heel duidelijk de contouren van.

Religie

In de Verenigde Arabische Emiraten wordt sinds 2019 het Abrahamic Family House gebouwd. “Het Abrahamic Family House zal een baken zijn van wederzijds begrip, harmonieus samenleven en vrede tussen mensen van geloof en goede wil. Het bestaat uit een moskee, een kerk, een synagoge en een educatief centrum dat zal worden gebouwd op het eiland Saadiyat, het culturele hart van Abu Dhabi in de Verenigde Arabische Emiraten. Door zijn ontwerp legt het de waarden vast die worden gedeeld tussen het jodendom, het christendom en de islam en dient het als een krachtig platform voor het inspireren en koesteren van begrip en acceptatie tussen mensen van goede wil”.

Ook de Paus stuurt aan op samensmelting van religies en acceptatie van elkaar. Zo is er bijvoorbeeld de encycliek Laudato Si’, waarin paus Franciscus “alle mensen van goede wil” oproept om met respect en eerbied om te gaan met de Aarde en de armen. De ommekeer waartoe de paus oproept is ingrijpend: “de economie, de politiek, de maatschappij, ja ook de kerk, moet gericht zijn op het behoud van de schepping, op het verbeteren van de levensomstandigheden van de zwaksten en op het welzijn van de generaties die na ons komen” (Bron).

Regering

Agenda 2030 is wel hét voorbeeld van een regering, die wereldwijd controle wil hebben. Deze agenda bestaat uit 17 duurzame ontwikkelingsdoelen. In de tekst, die al in 2015 door alle landen van de wereld is goedgekeurd, staat het volgende. “De omvang en ambitie van de nieuwe agenda vereisen een mondiaal partnerschap, wat nieuw leven wordt ingeblazen, om de uitvoering ervan te waarborgen. Wij zetten ons hier volledig voor in. Dit partnerschap zal werken in een geest van wereldwijde solidariteit, in het bijzonder solidariteit met de armsten en met mensen in kwetsbare situaties. Het zal een intensieve wereldwijde betrokkenheid vergemakkelijken ter ondersteuning van de uitvoering van alle doelen en doelen, waarbij regeringen, de particuliere sector, het maatschappelijk middenveld, het systeem van de Verenigde Naties en andere politici worden samengebracht en alle beschikbare middelen worden gemobiliseerd”.

Juist zulke programma’s en doelen zorgen voor een wereldwijde samenwerking. Uiteindelijk is het dan veel gemakkelijker om elke regering aan te sturen via één wereldregering. Inmiddels zijn er plannen om Agenda 2030 te versnellen, om dus vooral op tijd de doelen te halen. In mei 2022 kwam daar allerlei nieuws over in de media. Toch lijkt deze versnelling al in 2019 ingezet te zijn, volgens de eigen website van het WEF.  Ook Nederland doet volop mee om de doelen te halen. Volgens de website van de SDG (Sustainable Development Goals) Nederland zijn er in Nederland vele initiatieven om te voldoen én mee te werken aan het behalen van de 17 doelen.

Economie

Wanneer vervang je iets? Juist! Als het stuk is! Dezelfde plannen zijn er met de wereldeconomie. We zitten niet te wachten op een betere, andere economie als de huidige nog prima functioneert. Daarom zijn er plannen gericht op de afbraak van de huidige economie. Daarom is er zoveel onrust in de wereld, stijgen de prijzen door onzekerheid en worden de aanvoer van goederen verstoort. Er wordt een probleem gecreëerd, waarvan de oplossing al klaar ligt: een nieuwe wereldorde, een nieuwe economie. Kenmerken van deze nieuwe economie zijn: alleen nog digitaal geld, geen eigen bezit, alles is maakbaar (eten, maar ook menselijke organen voor transplantatie), totale controle en het doorvoeren van de vierde industriële revolutie (samensmelten mens en computer).

Bespotten

In 2 Petrus 3 staat dat er spotters komen en zullen zeggen “Waar is de belofte van Zijn komst?” Ook dit zien we voor onze eigen ogen gebeuren! Er zijn vele spotters die de opname vóór de grote verdrukking belachelijk vinden en daarmee deze verzen van Petrus vervullen. We kunnen onszelf hier tegen wapenen door dicht bij God en Zijn Woord te blijven. Je bent niet voor niets tot geloof gekomen en bewust geworden in welke tijd we leven. Van die rijkdom mogen we uitdelen, ook al valt het niet altijd in goede aarde. God kan het zaadje wat jij plant tot groei brengen.

Zich afkeren van de waarheid

De Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Deze tekst uit 1 Timotheüs 4:1 is helaas tot leven gekomen. Er zijn velen die het geloof vaarwel hebben gezegd. Vanuit teleurstelling in God en in mensen, ook vanuit de kerk. En kom je wel in een kerk, is er de mogelijkheid dat je leugens hoort die als waarheid worden gebracht. Maar ook preken hoort waar je jezelf prettig bij voelt, maar je niet aanzetten tot levensheiliging.

Geen confronterende boodschap, die laat zien in welke tijd we leven, maar een boodschap die je in slaap doet vallen. Helaas is dit wereldwijd aan de orde, maar weten we vanuit de Bijbel dat dit een teken is van deze tijd. Zoek daarom eventueel een (thuis)kerk die je wel wakker houdt en aanspoort. Een goed initiatief daarin is deze website.

Gordijn

Bovenstaande, verkorte, lijst zijn profetieën die vandaag op het toneel staan. Een lijst waarin we vele slechte zaken zien, maar ook een lijst van beloften! God weet hoe moeilijk en uitdagend deze tijd is voor gelovigen! Hij weet het!

Na het sterven van Jezus Christus scheurde God het voorhangsel van boven naar beneden (Lukas 23:45). De weg naar het heilige der heiligen werd geopend! Jezus werd werkelijk de Weg, de Waarheid en het Leven. Binnenkort wordt er wederom een voorhangsel, een gordijn geopend. Voor de ongelovigen zal er een ongekende zware tijd aanbreken, het eindtijdspel zal voor hun ogen afgespeeld worden. Een spel waarin ze niet alleen toeschouwer zullen zijn, maar ook noodgedwongen een deelnemer van zullen worden.

Tenzij! Er is een mogelijkheid om aan dit duivelse spel te ontkomen. De Here Jezus biedt jou die uitredding. Want God houdt zoveel van mensen, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. (Johannes 3:16). Pak die uitnodiging aan en geloof!

Dan word je geen deelnemer meer van het eindtijdspel, maar je ontvangt een hemels vooruitzicht. Want tijdens het openen van het gordijn zal de ultieme uitredding zijn waardoor je op het Hemelse toneel terechtkomt. Een plaats waar vrijheid en liefde heerst en geen onrecht meer is. Daar behoor jij ook!

4.9 12
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

12 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Bert
Bert
11 maart 2023 03:27

Ikzelf vind als gelovige het heel moeilijk me in deze wereld staande te houden. Wat er nu in de wereld om ons heen gebeurt, is me in mijn jeugd steeds voorgehouden. Ik werd daar somber, nerveus en depressief van. Nu lig ik er hele nachten wakker van. Antwoord op vragen krijg ik niet. Wie zegt dat ik goed genoeg ben om te worden opgenomen vóór de grote verdrukking? Al die zware teksten in de Bijbel 😭 Word er moedeloos van. Het is nu alweer 03:11 dat ik dit schrijf. Zo is het leven niet vol te houden! Aan de drank?… Lees verder »

DrM
DrM
15 augustus 2022 15:09

De Gog-Magogoorlog uit Ezechiël 38 en 39 kan ook aan het eind van de Grote Verdrukking plaatsvinden als onderdeel van de Armageddonveldslag vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus. Zie de onderstaande websites van RaptureReady: https://www.raptureready.com/2022/03/06/gog-magog-war-cant-happen-before-the-rapture-part-1-by-ron-ferguson/ “Gog/Magog War Can’t Happen Before the Rapture, Part 1 :: By Ron Ferguson” https://www.raptureready.com/2022/03/13/gog-magog-war-cant-happen-before-the-rapture-part-2-by-ron-ferguson/ “Gog/Magog War Can’t Happen Before the Rapture, Part 2 :: By Ron Ferguson” https://www.raptureready.com/2022/03/22/gog-magog-war-cant-happen-before-the-rapture-part-3-by-ron-ferguson/ “Gog/Magog War Can’t Happen Before the Rapture, Part 3 :: By Ron Ferguson”. https://www.raptureready.com/2022/04/27/the-gog-magog-and-armageddon-wars-part-1-by-randy-nettles/ “The Gog-Magog and Armageddon Wars: Part 1 :: By Randy Nettles” https://www.raptureready.com/2022/04/27/the-gog-magog-and-armageddon-wars-part-ii-by-randy-nettles/ “The Gog-Magog and Armageddon Wars: Part II :: By… Lees verder »

Nijssen
Nijssen
12 augustus 2022 12:23

Beste, daar ben ik het 100% mee eens ,waar het op aankomt zullen we erbij mogen zijn,want GODS beloftes zijn Uitersr Betrouwbaar en alles zal naar Gods Raad alzo geschieden.

Joke Slokker
Joke Slokker
11 augustus 2022 21:52

Bedankt voor deze goede informatie,dat is zo’n bemoediging

Margreet
Margreet
11 augustus 2022 16:31

Ik lees steeds dat jullie het hebben over 7-jarige verdrukking. Maar volgens mij is het de 7-jarige GROTE VERDRUKKING Waar zowel de Heere Jezus de Messias over spreekt. In Mattheus 24 als de profeet Dani’el heeft gehoord van de engel die met hem spraak over het einde der tijden. in Dan. 9:27 e.v.

Annemarie
Annemarie
9 augustus 2022 21:12

Heerlijk dat wij vóór de grote verdrukking worden opgenomen 😊

Anita hessels
Anita hessels
9 augustus 2022 08:16

Wat een bemoediging

Neshera van den Berg-langman
Neshera van den Berg-langman
9 augustus 2022 05:01

Ik geloof niet dat het covidvirus, met opzet verspreid is. Ik geloof wel, dat satan er gebruik van maakt.
En ik heb moeite met de gedachte, dat wij gelovigen, voor de grote verdrukking worden opgenomen. Hoeveel christenen worden er op dit moment vervolgd. Waarom zouden wij daar vrij van blijven? Zijn wij beter, dan de christenen in bv Noord Korea? Voor hen is het al grote verdrukking.

Hilary
Hilary
9 augustus 2022 00:11

Hartelijk bedankt voor deze nieuwsbrief geweldige goede en duidelijke uitleg van de tijd waarin wij leven, Gods Zegen, Liefde en Leiding toegewenst 🙏❤️🔥

Anna Meijer
Anna Meijer
8 augustus 2022 23:00

Dank jullie wel weer voor de fijne nieuwsbrief en betrouwbaar woord🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Frank
Frank
8 augustus 2022 21:50

Goede en betrouwbare informatie, bedankt en Gods Zegen!