HOE LANG DUURT DE VERDRUKKING?

Tot voor kort dachten wij dat de verdrukking 7 jaar zou duren, verdeeld in 2 perioden van 3,5 jaar. In de eerste drieëneenhalf jaar zal er een schijnvrede zijn en in de tweede drieëneenhalf jaar zullen er allerlei rampen (verdeeld over bazuinen, schalen, paarden) komen. Zo eenvoudig waren onze gedachten. We dachten wel dat er veel rampen moesten gebeuren in de tweede helft in best wel een korte tijd, maar goed, we dachten dat het allemaal zo in de Bijbel stond.

Als je dit leest, zie je dat we in de verleden tijd spreken. En dat klopt! Inmiddels is ons denken veranderd en zien we het heel anders. Graag willen we dit aan je uitleggen en we zullen dit proberen stap voor stap te doen.

Laten we beginnen uit te leggen wanneer de verdrukking begint en voor wie. In Mattheus 24:15 staat:

Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten! –

Hiermee refereert Jezus Christus aan Daniel 9:27:

Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week
zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

De gruwel van de verwoesting en de gruwelijke vleugel zijn dezelfde begrippen, dit wordt verder uitgelegd op deze pagina. Lees meer….

Vlucht naar PetraHalverwege de week, dus na drieëneenhalf jaar, zal de verdrukking beginnen voor Judea en Jeruzalem. Dit staat beschreven in Mattheus 24:14 en vers 20:

laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. En als de Heere die dagen niet ingekort had, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

Hier wordt Judea genoemd en de uitverkorenen. Judea is het land Israël en met de uitverkorenen worden de Joden bedoeld.

Gij, zaad van Israël, Zijn dienaar, gij, kinderen van Jakob, Zijn uitverkorenen! (1 Kronieken 16:13)

God heeft de dagen van de verdrukking ingekort voor het Joodse volk, namelijk tot 1290 dagen. Dit kunnen we ook lezen in Daniel 12:11.

Waarom is dit langer dan 1260 dagen (3,5 jaar?) Lees meer…..

Welke verdrukking?

4 PaardenDe verdrukking die Israël zal treffen staat beschreven in Openbaring 6:2-11. In de eerste helft van de verdrukking zal er een wereldheerser opstaan (vers 2). Dit is het eerste zegel. Hij zal vrede brengen en zijn macht zal door vleierijen verkregen worden. (Daniel 11:21).

In de tweede helft van de verdrukking wordt het tweede, derde, vierde en vijfde zegel geopend: de vrede wordt weggenomen, er komt hongersnood, een kwart van de Joden wordt gedood en diegene die om hun getuigenis gedood zullen worden, vragen om wraak. Deze Joden moeten nog een korte tijd rusten (33 jaar).

Zesde zegel

Als het zesde zegel wordt geopend, zal een grote aardbeving Israël treffen. (Openbaring 6:12-17). Deze aardbeving luidt de dag des HEEREN in, tegelijkertijd met de wederkomst van Jezus Christus.

Hoe lang duurt de dag des HEEREN?

Dit staat niet exact genoemd in de Bijbel, maar de Bijbel bevat mooie verborgenheden. We nemen u mee naar het bijzondere verhaal in Leviticus 12:2-6

Spreek tot de Israëlieten en zeg: Wanneer een vrouw zaad heeft gegeven en een knechtje heeft gebaard, dan is zij zeven dagen onrein. Zij is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering als zij ongesteld is. En op de achtste dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Vervolgens moet zij drieëndertig dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is, mag zij aanraken, en zij mag niet naar het heiligdom komen, totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. Maar als zij een meisje baart, dan is zij twee weken onrein zoals tijdens haar afzondering. Daarna moet zij zesenzestig dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij zijn, moet zij een lam van een jaar oud als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van ontmoeting.

In deze Bijbeltekst staan zeer opmerkelijk woorden: een vrouw die zaad geeft en zij baart een knechtje. Eerst is ze 7 dagen onrein, dan is de besnijdenis en dan is ze nogmaals 33 dagen onrein.

De Thora is vaak een schaduw van toekomende gebeurtenissen. Daardoor heeft dit ritueel naast de letterlijke ook een profetische betekenis. Welk nut deze wet is heeft, is moeilijk aan te tonen. Het bijzondere aan deze wet is, dat als er een meisje gebaard wordt, de tijden van onreinheid verdubbelen.

Verklaring

De verklaring voor het gedeelte in Leviticus is als volgt: Het zaad der vrouw is de aanduiding van de Messias (een vrouw kan géén zaad geven). De vrouw is Israël en het Zaad is Christus: de Knecht des Heeren. Een “knechtje” is geen normaal woord voor jongetje. Het is de mannelijke Zoon uit Openbaring 12, namelijk Christus en de Gemeente (Hoofd en Lichaam).

Wanneer we de betekenis uitwerken dan staan de 7 dagen model voor de 7 jaren van de 70e week, direct na de geboorte (de opname van de Gemeente) is de vrouw onrein. Op de achtste dag (dus na de 7 jaar) wordt het jongetje besneden. Deze gebeurtenis valt samen met de wederkomst van de Messias (Christus en de Gemeente) op de Olijfberg direct na de 70e week. Daarna is de vrouw nog 33 dagen onrein. Ze mag tot het heiligdom (de tempel) niet komen (na de 33 jaar zal er pas een tempel in Jeruzalem gebouwd worden).

Structuur 7 en 33 jaar

Ook op andere plaatsen in de Bijbel vinden we deze structuur van 7 en 33 weer terug. Bij Koning David, bij Mozes, bij Thomas en bij Jozef. Dit hebben we uitgewerkt op de volgende pagina.

Voor ons is dit reden genoeg om aan te nemen dat de verdrukking voor de heidenen 33 jaar zal gaan duren. We schrikken daarvan dat dit een lange periode is en het is zeer ernstig voor de mensen die achterblijven na de opname.

Verdrukking voor de heidenen

BazuinenIn die 33 jaar zullen de bazuinen met oordelen klinken en schalen met Gods toorn uitgegoten worden over de aarde. De bazuinen (Openbaring 8:7 tot en met 11:18-19) en schalen (Openbaring 16:2-21) tonen overeenkomsten, zoals de oordelen over de rivieren, de pijnigingen en de vele doden die zullen vallen. Is het mogelijk dat de wereld van de heidenen te vergelijken is met het Egypte van Jozef waar de jaren, en in de verdrukking de oordelen, dubbel tellen?

1.8 5
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

4 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Ton
Ton
8 september 2023 13:56

Mateloos ingewikkeld allemaal; en heel vrouw onvriendelijk.

Anne
Anne
21 augustus 2021 02:28

Niet de dag des Heeren, met grootte letters, maar de dag van Jehovah moet worden genoemd! Want ten tijden van de synode van Dordrecht in de jaren van 1618 en 1619 zo werd verklaart in de kanttekening van de Statenvertaling uit 1537: Waar gij voortaan het woord HEERE met grootte letters geschreven vindt dat aldaar in het Hebreeuws het woord Jehovah of korter Jah staat!

Anne
Anne
20 juli 2020 01:16

Maleachi 4: vers 5; Zie, ik zend u lieden de profeet Elia voor de komst van de grote en vrees inboezemde, dag van Jehovah, want Jehovah zelf is koning geworden! Om hen te vergaderen tot de oorlog van de grote dag van God de Almachtige! Openbaring 16: vers 13 tot 16.

Cees van der Neut
Cees van der Neut
30 juli 2018 22:07

Maleachi profeteert dat de dag des HEEREN zal aanbreken nadat eerst de profeet Elia is gezonden. Maleachi 4:5 5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. De profeet Elia (een van de twee getuigen die in de eerste helft van de 70e week zullen optreden) zal tot het Joodse volk de komst van de Messias proclameren (het Evangelie van het Koninkrijk) en zal dat doen tot op de helft van de laatste jaarweek. Op de helft van de laatste jaarweek zal hij, Elia namelijk, samen met zijn medegetuige… Lees verder »