OPNAME: VOOR, TIJDENS OF NA VERDRUKKING?

De opname van de Bruidsgemeente zal op een door God bepaald moment gaan plaatsvinden. Dit geeft hoop en verwachting! Waar onduidelijkheid over is, is het moment van de opname: is dit vóór de verdrukking, halverwege de verdrukking of ná de verdrukking?

Ná de verdrukking

Is het mogelijk om opgenomen te worden ná de verdrukking? Het is goed om te beseffen wat er gebeurd in de verdrukking om hierop het antwoord te geven.Perfection Volgens Openbaring 13 ben je verplicht om een merkteken te nemen, omdat je anders niet kan kopen of verkopen. In Openbaring 14 wordt uitgelegd dat het verstandig is om dit merkteken niet te nemen, omdat dan Gods toorn over je komt. Het is dus zeer wijs om geen merkteken te krijgen, maar wat is het gevolg, volgens Openbaring 20:4 “En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven; en ik zag de zielen van hen die om het getuigenis van Jezus en om het woord van God onthoofd waren, en die het beest of zijn beeld niet hadden aangebeden en niet het merkteken aan hun voorhoofd en aan hun hand ontvangen hadden; en zij werden levend en regeerden met Christus duizend jaren.” Het gevolg van het niet aannemen van het merkteken is dus de dood, maar dit is het doden van je lichaam. Je ziel en geest zijn behouden in Christus!

Leven

Als iedereen die geen merkteken neemt, onthoofd zal worden, zijn er dan nog christenen aan het eind van de verdrukking? Als je gelooft dat aan het eind van de verdrukking de opname zal plaatsvinden, dan kun je aan de hand van bovengenoemde teksten concluderen dat er niemand valt op te nemen. Er kan dus eenvoudigweg geen opname aan het eind van de verdrukking zijn.

Tijdens de verdrukking

Is het mogelijk om tijdens de verdrukking opgenomen te worden? Als we Openbaring 12 lezen is daar een vrouw die 42 maanden (1260 dagen) buiten het bereik van de slang wordt gehouden, in de woestijn. Dit is de eerste helft van de verdrukking, wat gebeurd er na deze 42 maanden met deze vrouw? Deze vrouw (Israël) wordt niet opgenomen, maar weggevoerd naar de woestijn. Hier staat niet een opname halverwege de verdrukking. Een opname halverwege de verdrukking kan alleen op basis van Daniël 9:27, omdat halverwege de gruwel der verwoesting in de heilige plaats komt te staan. Er zijn verder geen Bijbelteksten die dit ondersteunen.

Vóór de verdrukking

Als de andere twee mogelijkheden afvallen, zal de opname vóór de verdrukking gaan plaatsvinden. Kunnen we dit ook aan de hand van Bijbelteksten onderbouwen? Dit kan gelukkig wel! We zullen de Bijbelteksten stuk voor stuk gaan behandelen, zodat je zicht kunt gaan krijgen op deze reddingactie. Van Noach en Lot kunnen we leren, dat God hun eerst in veiligheid bracht, voordat Hij met Zijn oordeel kwam. Aannemelijk is dat God ook nu voordat zijn oordeel komt, ons in veiligheid brengt.

Lucas 21:36

Daar staat geschreven: “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.” Hier worden we opgeroepen om te waken en te bidden, zodat we kunnen ontvluchten voor de dingen die gebeuren zullen.

Openbaring

Vanaf Openbaring 5 wordt de Bruidsgemeente niet meer genoemd in de Bijbel en dit gaat door Hand-Rainbowtotdat alle oordelen klaar zijn. Pas in hoofdstuk 19 wordt er weer over de gemeente gesproken. Tegelijkertijd wordt er niet gewaarschuwd voor een verdrukking, maar staat er in Openbaring 3:10 “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken.” We worden bewaard voor het uur van de verzoeking en dat geeft ons hoop, dat we niet door de verdrukking hoeven te gaan. In Openbaring 20:4 staat dat alleen de martelaren worden opgewekt en in het duizendjarig rijk gaan regeren. De overige doden worden pas na deze duizend jaar levend. De Bijbel leert ons dat wij niet sterven, dus niet dood gaan (Johannes 11:25-26). Gezien dit feit horen wij niet bij de overige doden, maar hebben wij al eerder een verheerlijkt lichaam ontvangen.

Toorn van het Lam

In Openbaring 6:16 wordt de verdrukking “de toorn van het Lam” genoemd. Als je in Jezus Christus geloofd, dan is de toorn niet meer op jou. Dit vinden we terug in Johannes 3:36 “Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem.” In 1 Thessalonicenzen 5:9 vinden we hetzelfde “Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,”. Als laatste vinden we dit ook terug in Romeinen 5:8-9 “God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn.”

Met vreugde uitzien

We mogen ons verblijden dat Gods toorn niet op ons wordt gelegd, maar dat we mogen beseffen dat alles op Jezus Christus is gelegd. Door het aanvaarden van Zijn sterven aan het kruis en het aanvaarden van Zijn opstanding, aanvaard je ook dat jouw straf voor jouw zonden door Jezus Christus zijn gedragen. En wat is het fantastisch om dat te weten! Als je gelooft in Jezus Christus, ga je niet door de verdrukking heen, maar word je van te voren opgenomen. Dan mogen we met vreugde uitzien naar het moment dat we Jezus Christus in de lucht ontmoeten. Wat een ontmoeting zal dat zijn! Geloven wordt zien voortaan!Psalm27-4