ONVERVULDE FEESTEN

Rosj Hasjana

De Bijbel zegt ons om op de eerste dag van de zevende maand Tisiri, de heilige dag van Rosj Hasjana te vieren. Deze dag, wat “dag van de bazuin” betekent (Leviticus 23:23-25) is een dag van rust, waar werken verboden is.

sjofarHet bijzondere aan deze dag is dat de Tora ons niet expliciet vermeld wat de bedoeling van deze dag is. Toch geeft de naam van de dag ons een indicatie. Letterlijk betekenen de woorden Rosj Hasjana: dag van het geluid. Dit geluid kan worden omschreven als het geluid van een bazuin, maar ook van een grote menigte geluid makend, zoals bijvoorbeeld in Jozua 6:5:

En het zal gebeuren, als men de langgerekte toon op de ramshoorn blaast, als u het bazuingeschal hoort, dat heel het volk een luid gejuich zal aanheffen. Dan zal de stadsmuur instorten en het volk moet eroverheen klimmen, ieder recht voor zich uit.

De naam kan ook duiden op een dag van publiek gebed, vreugde en verwondering, zoals beschreven in Psalmen:

Psalm 47:2 Klap in uw handen, alle volken ter aarde; juich voor God met lofliederen.
Psalm 66:1 Een psalm, een lied voor de koordirigent. Laat de hele aarde God lof toezingen.
Psalm 81:2 Jubel over God, Hij is onze kracht. Loof en prijs de God van Jakob.
Psalm 100:1 Een psalm bij het lofoffer. Laat de hele aarde voor de HERE jubelen.

Sjofar

De sjofar is de bazuin die geassocieerd wordt met dit feest. Het werd voornamelijk gebruikt om het volk van Israël te verzamelen voor Gods aanwezigheid en om alarm af te kondigen in tijden van Oorlog.

De profeten in de Bijbel spreken over deze dag tevens als de “dag des Heeren”. Dat zal de dag zijn dat de Here zelf zal ingrijpen op deze aarde en handelen van de mens. Twee thema’s worden geassocieerd met deze dag: verlossing van de rechtvaardigen en het oordeel over de kwaden.

In 1 Thessalonicenzen 4:16 staat geschreven:

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

In 1 Thessalonicenzen 5 wordt er vervolgens gesproken over het oordeel dat uitgesproken zal worden over degenen die hun vertrouwen en leven niet in Jezus gelegd zullen hebben.

De Dag van de Bazuin beschrijft de komst van de Messias om Zijn kinderen te verzamelen en het oordeel dat zal komen over de onrechtvaardigen.

Jom Kippoer

Op de dag van Jom Kippoer betrad in het oude Israël de hogepriester het Heilige der Heilige. Deze dag was de priester gekleed in eenvoudige witte kleding, zonder zijn doorgaans schitterende kleding. De hogepriester sprak de naam uit van de enige ware God en besprenkelde met bloed het Heilige der Heilige. Dit als boetedoening voor de zonden van het gehele volk van Israël en de wereld.

Op deze manier herstelde de hogepriester de relatie met God om door middel van het bloed van een onschuldig lam boetedoening te doen.

verzoeningDe Dag van Verzoening is in het Jodendom de heiligste dag van het jaar. Het is een dag van het figuurlijk kijken in de spiegel en om persoonlijk tot inzicht en berouw te komen voor gedane misstanden en zonden. Het is een dag van rust en vasten en het wordt voor een (zeer) groot deel doorgebracht in intensief gebed tot God.

 

Reddingsplan

En toch valt deze boetedoening in het niet bij het reddingsplan dat God voor jou en mij in gedachten heeft. Het is een hele mooie voorbode voor wat is gekomen: de komst, kruisiging en het verzoenend bloedoffer van Jezus.

In de toekomst zal Israël op deze dag, wanneer de Messias hier op aarde Zijn troon heeft gevestigd, berouw tonen over de kruisiging en het niet erkennen van de Zoon van God als Verlosser. En in Gods goedheid en genade zal Hij hen en ons de zonden vergeven en zullen teniet gedaan worden.

Dit zal de dag worden, dat de hele wereld in aanbidding zal zijn voor het Lam van God. Zijn Naam is Jezus Christus, die voor ons de ultieme overbrugging naar God is geworden.

Soekot

Soekot is een zevendaags feest ter ere van God. Ook is Soekot is meervoud van het Hebreeuwse woord soeka, wat hut of tent betekent. Op deze dagen wordt er teruggedacht aan de tijd van de veertig jaar, dat het volk van Israël in kleine palmtenten leefde in de ruige Sinaïwoestijn. Het waren veertig jaren waarin God Zijn volk van voedsel, water en onderdak voorzag op plekken waar een mens amper kan overleven, laat staan een heel volk.

Deze veertig jaar waren zowel als tuchtiging ingesteld, maar nog meer om de stammen van Israël te smeden tot één volk met aanbidding voor de enige God: de God van Abraham, Izaäk en Jacob.

Maar vooral is het een dag die in het oude Israël werd gevierd als een oogstfeest en in de Bijbelse profetische woorden spreekt men over deze dagen in vorm van de toekomstige “verzameling of oogst van zielen”.

Dit zijn ook de dagen waarin de laatste fasen van Gods grote plan worden uitgebeeld: nadat Jezus tijdens Pesach voor onze zonden stierf. Vervolgens stortte Hij op Sjavoeot de heilige Geest uit. De komende hereniging op Rosh Hasjana, Hij gaat ons met God verzoenen op Jom Kippoer. Dan zijn wij klaar voor die laatste reeks van gebeurtenissen: de bruiloft van het Lam, het volledig vervullen van het Nieuwe Verbond, het oprichten van het Koninkrijk van God op aarde en het binnenhalen van de grote geestelijke oogst van mensen.

De laatste grote dag

Dit is de zevende dag in de zevende maand en het is de laatste feestdag van het jaar. Het is de dag die direct volgt op het Loofhuttenfeest en Bijbels gezien symboliseert het getal zeven perfectie. Het is tevens de achtste dag van het Loofhuttenfeest en het Hebreeuwse woord voor acht is volheid. Dit impliceert een voltooiing en verwijst naar opstanding en regeneratie. Tevens kunnen we de achtste dag zien als het begin van iets nieuws, net zoals de achtste dag de dag na sjabbat is en een nieuwe werkweek inhoudt.

Op deze dag werden in het oude Israël de grootste offers en dankzeggingen gedaan. Dit als uiting van dankbaarheid voor alles waarin God voorzag. Deze heilige laatste dag verhaalt over de laatste dag van menselijk bestuur op deze wereld en over de toekomstige dag van oordeel.

Gods oordeel en Zijn regeren, vrede, voorspoed en rust in de nieuwe hemel en aarde, zoals beschreven in Jesaja 65:16-25