EZECHIEL 38 OORLOG

Ezechiël was een profeet die leefde ongeveer 500 jaar voordat Jezus naar de aarde kwam, nu dus zo’n 2500 jaar geleden. Dit was in dezelfde tijd als Jeremia en Daniël. De naam “Ezechiël” is Hebreeuws voor: “sterk is God” of “hij zal door God versterkt worden”.

In hoofdstuk 38 van Ezechiël profeteert hij over een oorlog tegen Israël en hoe deze oorlog gaat aflopen. Wat we momenteel zien in het Midden Oosten, dat de landen die in deze profetie genoemd worden steeds meer samenwerken, waardoor deze woorden heel actueel zijn. De vraag rijst: gaat deze profetie binnenkort vervuld worden?

De eerste verzen

Het woord van de HEERE kwam tot mij: Mensenkind, richt uw blik op Gog, het land van Magog, de oppervorst van Mesech en Tubal, en profeteer tegen hem. Zeg: Zo zegt de Heere HEERE: Zie, Ik zál u, Gog, oppervorst van Mesech en Tubal! Ik zal u omkeren, Ik zal haken in uw kaken slaan en Ik zal u doen uittrekken: u, met heel uw leger, paarden en ruiters, allen uitmuntend gekleed, een grote strijdmacht met grote en kleine schilden, die allen het zwaard hanteren. Bij hen zijn Perzen, Cusjieten en Puteeërs, allen met schild en helm, Gomer met al zijn troepen, Beth-Togarma, in het uiterste noorden, met al zijn troepen, vele volken met u. Wees bereid en maak u gereed, u en uw hele strijdmacht, die bij u bijeengekomen is. Wees een wachter voor hen. (vers 1-7)

Landen

Wie zijn deze landen, zoals ze door Ezechiël worden genoemd? Er worden er zes genoemd: Magog, Perzië, Cusj, Put, Gomer en Beth-Togarma.

Er is een uitgebreide pagina over elk land en hun herkomst. In het kort is het als volgt:

  1. Magog is Rusland
  2. Perzië is Iran
  3. Cusj is Soedan
  4. Put is Libië
  5. Gomer is ook Russisch gebied
  6. Beth-Togarma is Turkije

Israël

We lezen verder in Ezechiël 38:8-12  “Na vele dagen zult u gestraft worden. Aan het einde van de jaren zult u komen in een land dat hersteld is van het zwaard, bijeengebracht uit vele volken op de bergen van Israël, die tot een blijvende verwoesting waren geworden. Als zij uitgeleid zijn uit de volken, zullen zij allen onbezorgd wonen. U zult oprukken, u zult komen als een verwoesting; u zult als een wolk zijn en het land bedekken, u en al uw troepen en vele volken met u.

Zo zegt de Heere HEERE: Op die dag zal het gebeuren dat er overleggingen in uw hart zullen opkomen en dat u een kwaad plan beramen zult. U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, om roof te plegen, om buit te roven, om u tegen de nu bewoonde puinhopen te keren en tegen een volk dat uit de heidenvolken verzameld is, dat vee en bezit verworven heeft, dat in het midden van het land woont”. 

Hier lezen we dat de landen samenspannen tegen Israël. Er wordt een kwaad plan gesmeed om roof te plegen, om buit te roven. Sinds 1948 bestaat de staat Israël en we zien dat steeds meer Joden terugkeren naar Israël, de meesten wonen er rustig en onbezorgd. Deze Joden woonden daarvoor in een ander land en dus tussen de heidenvolken. Daarnaast zijn er enorme gas- en aardolievelden ontdekt, die in het bezit zijn van Israël. Er valt dus heel wat te roven!

Saoedi-Arabië

Het verhaal gaat verder in vers 13 van Ezechiël 38: “Sjeba, Dedan, de kooplieden van Tarsis en al hun jonge leeuwen zullen tegen u zeggen: Komt u om een roof te plegen? Hebt u uw strijdmacht bijeengebracht om buit te roven, om zilver en goud mee te voeren, om vee en bezit mee te nemen, om een grote roof te plegen?”

Sjeba en Dedan waren nakomelingen van Raëma. Genesis 10:7 zegt: “De zonen van Raëma zijn: Sjeba en Dedan.Historici leren ons dat de mensen die bekend stonden als Sheba en Dedan een rondzwervend volk was dat heen en weer migreerde door de woestijn van Arabië. Ze hebben een oude oorsprong. Dit gebied is het huidige Saoedi-Arabië.

Kooplieden van Tarsis

Tarsis is de Bijbelse term voor het Westen. Het beschrijft geen specifieke locatie, maar de wereld buiten het oude Israël. De kooplieden van Tarsis begonnen als de oude Fenicische handelaren, wiens schepen de Middellandse Zee doorkruisten en via de Straat van Gibraltar noordwaarts voeren naar havens in het gebied dat we nu Europa noemen. Ze voeren ook zuidwaarts naar de westkust van Afrika, vervolgens rond de Zuidelijke Kaap, voordat ze naar de havens in het oosten gingen, voor de handel in zijde en specerijen. Sommige bronnen zeggen dat ze zo ver naar het westen voeren naar de gebieden van Noord- en Zuid-Amerika. Deze handelaren waren de vroege internationale handelaren. Tarshish is de algemene term voor hun handel in de wereld als geheel.

Vers 13 vertelt ons dat Saoedi Arabië en de Westerse wereld toekijken en niet ingrijpen om deze oorlog te voorkomen.

In later tijd

Ezechiël 38 vers 14-17 : “Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer Mijn volk Israël onbezorgd woont, niet te weten komen? U zult uit uw woonplaats komen, uit het uiterste noorden, u en vele volken met u, allen ruiters, een grote menigte en een talrijk leger. U zult als een wolk optrekken tegen Mijn volk Israël om het land te bedekken. Het zal gebeuren in later tijd. Dan zal Ik u over Mijn land doen komen, zodat de heidenvolken Mij kennen, wanneer Ik door u, Gog, voor hun ogen geheiligd word. Zo zegt de Heere HEERE: Bent u het over wie Ik in vroeger tijd gesproken heb door de dienst van Mijn dienaren, de profeten van Israël, die in die tijd geprofeteerd hebben, jarenlang, dat Ik u over hen zou brengen?

In deze verzen komen de landen samen om op te trekken tegen Israël. Dit zal gebeuren in later tijd. In het Hebreeuws staat hier “acharityth yowm” of te wel in de eindtijd. Dit zal tot een teken zijn voor de heidenvolken, omdat God door Gog heen Zijn heiligheid wil laten zien. De tijd waarin we nu leven past zo goed in deze profetie: Israël is weer het land van de Joden, er is een enorme buit (olie en gas) te halen en de landen die in deze profetie worden genoemd zijn ten noorden van Israël, namelijk in Syrië. Hoe God Zijn heiligheid wilt laten zien, lezen we in de volgende verzen.

Aardbeving

Ezechiël 38 vers 18-23 luidt: “Op die dag zal het gebeuren, op de dag dat Gog over het land van Israël komt, spreekt de Heere HEERE, dat Mijn grimmigheid in Mijn neus zal opstijgen. Want in Mijn na-ijver, in het vuur van Mijn verbolgenheid, heb Ik gesproken: Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen! De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren van het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor Mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten en alle muren zullen op de grond neervallen.

Op al Mijn bergen zal Ik een zwaard tegen hem oproepen, spreekt de Heere HEERE. Ieders zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ik zal met hem een rechtszaak voeren door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal Ik Mijn grootheid tonen en Mij heiligen en voor de ogen van vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen zij weten dat Ik de HEERE ben.”

Op die dag dat Rusland/Turkije/Iran gezamenlijk Israël aanvallen, zal God ingrijpen. Er komt een aardbeving; daarnaast zal er regen zijn en hagelstenen zullen neervallen, maar ook vuur en zwavel. Er zal totale verwarring zijn, er is angst onder de heidenvolken. Zo zal God Zijn grootheid laten zien en Israël zal daardoor overwinnen. Niet door het ingrijpen van Amerika of een ander land, nee, door het ingrijpen van God alleen!

Wanneer?

Het lijkt erop dat deze oorlog heel dichtbij is. Rusland, Turkije en Iran hebben al troepen in Syrië en deze landen zijn vijanden van Israël. Deze drie landen hebben wel hun eigen reden om Israël aan te vallen. Rusland wil Israël aanvallen om de olie en gasvoorraden. Turkije wil graag weer de leiding nemen in het kalifaat, zoals ze dit ook al in de 16e tot de 20e eeuw hadden. Iran heeft een religieuze reden om Israël aan te vallen: Zij geloven namelijk ook dat er een Messias terugkomt. Zij noemen deze Messias Mahdi. Deze Mahdi zal een leger formeren, Jeruzalem aanvallen en in een reeks van apocalyptische veldslagen het Joodse volk uitroeien en Israël van de kaart vegen.

Opname

Door de komende vervulling van deze profetie, zien we ook dat de opname van de Bruidsgemeente steeds dichterbij komt. wachtende bruidAls er na deze oorlog, vrede gaat komen, de vrede waar Daniël 9:27 over spreekt, weten we dat dit de 7 jaren verdrukking inluidt. Omdat we geloven dat de opname vóór de verdrukking gaat plaatsvinden, zien we door deze gebeurtenissen in het Midden Oosten heel duidelijk dat de komst van Jezus Christus steeds dichterbij komt.
Laten we elkaar aansporen om met nog meer passie en enthousiasme in actie te komen door het Evangelie aan anderen te vertellen. We mogen gericht zijn op Jezus Christus! We hoeven niet te vrezen, maar we mogen elkaar bemoedigen met de woorden uit Lukas 21:28:

Wanneer u deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, uw verlossing is nabij.

Ken jij Jezus Christus niet als jouw persoonlijke Redder en Verlosser? Lees dan hier meer over Hem.

4.9 18
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

26 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Esther
Esther
17 april 2024 20:44

Amen !

WILLEM
WILLEM
18 oktober 2023 16:51

ik heb alles gelezen, maar wat is mis , men praat veel over Jezus de zoon van God, ik mis dat Jezus ons leerde , heb uw naaste lief als u zelf, Heb uw vijanden lief, vergeef en u zal vergeven worden, wie het zwaard pakt daardoor zich zelf dood het feit dat dit is geschreven 500 jaar voor Cristus en Jezus alleen maar liefde predikte moet toch aangeven, dat hij dat anders wilde. Als ik dit zo lees, en men oude teksten die 2500 jaar oud zijn , en men nu daar diverse landen een die naam gaan geven… Lees verder »

Bart Withaar
Bart Withaar
13 augustus 2022 11:37

Hij komt, vóór de grote verdrukking voor Zijn bruid en aan het eind van de grote verdrukking om Zijn koninkrijk voor en in Israël te vestigen! Over de oorlog van Ezechiël 38 en 39 lees ik: Ezechiël 38:11 U zult zeggen: Ik zal optrekken tegen een niet ommuurd land, komen bij mensen die rustig en onbezorgd wonen, die allen zonder muur en grendel wonen en geen poorten hebben, Daar is op dit moment in Israël nog geen sprake van. Ezechiël 38:14 Profeteer daarom, mensenkind, en zeg tegen Gog: Zo zegt de Heere HEERE: Zult u het op die dag, wanneer… Lees verder »

Marten
Marten
11 maart 2022 04:57

Ben op een heel klein stukje 82. Ben in de oorlog geboren, 1940. Mijn vader ook in 1916. Ik kijk met verwondering naar deze gebeurtenissen.!!!! Maak ik nog mee dat Jezus terug komt. Jezus zet zeker geen voet op deze vervuilde aarde van hebzucht en leugens.!!!! Jezus komt op de wolken en neemt mij ook mee, en iedereen die Hem gelooft en Gods Teken draagt, de Sabbat.!!!! Zij die het teken van Rome dragen, de zondag, zullen deze aarde niet verlaten. Deze aarde word weer woest en alles zal dood gaan. Er breekt voor de gelukkigen een 1000 jarig rijk… Lees verder »

Arie Buitelaar
Arie Buitelaar
11 maart 2022 03:20

Het is opmerkelijk dat zovelen zich bezig houden om de profetieën toe te passen op het heden. Maar verhoudingsgewijs wordt er te weinig aandacht gegeven aan de opdracht van het evangelie, want dat redt de mensheid, en niet de verhalen van de profeten. In de redding van zielen veranderen mensen en vinden een ontmoeting met God, laten wij die al gered zijn zelf de kennis van de profeten tot ons nemen. En verlossing en reiniging van zonde, wat meer onder de aandacht brengen, veel zegen in jullie ondernemen.

Marinus
Marinus
23 september 2021 06:05

Goed artikel ! Alleen Rusland ben niet zo zeker.Wel de Stanlanden .Wel bijzonder is dat Amerika voor biljoenen aan materiaal heeft achtergelaten in ,net zelfde tactiek als in Sirie,Irak, om vervolgens naar de volgende kandidaat te gaan Een Taliban met turbo materiaal.

Met vriendelijke groet Marinus

J.Beens
J.Beens
26 oktober 2020 20:52

Nee, ik zie het zo. Na de Amaggedon, dus na Gog en Magog krijgen we nog een 1000 jarige vrede. Na die 1000 jaar zal de duivel een kleine tijd los gelaten worden en dan is de eindtijd. Kijk naar de ontwikkelingen in de wereld zitten we niet ver van de Amaggedon (Rusland, Iran Turkije)

Anna
Anna
12 november 2019 20:04

Marc let op : in de Bijbel wordt Gog en Magog twee keer genoemd. Dit artikel en deze oorlog gaat over de “ plunderings oorlog “ van de genoemde volkeren. Waar Ezechiël 38 en 39 over profiteert. Overigens is Gog de leider van MAGOG. Gog is geen land…… maar de leider van Magog. Het is opmerkelijk dat geen van deze drie landen een grens heeft met Israël en toch staan ze door hun bondgenootschap met Syrië aan de grens van Israël, dus is het aannemelijk dat deze oorlog “ verwacht” kan worden. Wanneer dat weet alleen de Heere. Dit is… Lees verder »

Mathijs Wijers
Mathijs Wijers
18 oktober 2019 07:46

Goh… Iemand heeft voorspeld dat er een oorlog kwam… *slow clap* …Indrukwekkend, hoor…

Jean Schoonbroodt.
Jean Schoonbroodt.
17 oktober 2019 16:20

Dit zegt GOD : Zie, Mijn Zoon komt spoedig. Weest bereidt. IK BEN.

Gerard
Gerard
16 oktober 2019 15:57

Dag Marc,

Ik denk dat onderstaande studie meer duidelijkheid kan verschaffen:

https://www.israelendebijbel.nl/nl/bijbelonderwijs/digitale-bijbelstudie/Gog-en-Magog/237

Eduard
Eduard
16 oktober 2019 10:52

Erg belangrijk artikel, inderdaad de wederkomst van Jezus de Messias is aanstaande!

Andries Spaanderman
Andries Spaanderman
14 oktober 2019 11:16

Halo ik kreeg onlangs een gedachten over Daniël in de leeuwen kuil. Ik zag op een een gelijkenis . Israël ziet in de leeuwen kuil van deze wereld , wat zijn er veel leeuwen in deze wereld die Israël willen verscheuren . Zo als we hebben gelezen in Daniël en Ezechiël . Zal God zelf redden ?❤️

Robert Wever
Robert Wever
13 oktober 2019 21:55

Ik ben dus niet de enige die deze visie heeft.

Marga Pronk
Marga Pronk
13 oktober 2019 15:32

Wat een geweldig interessant artikel Dit is echt waar Amen Ik dank jullie voor dit te delen Wij kijken ook uit naar de komst van onze Heer Jezus terug en dat Zijn licht door ons mag schijnen en we Zijn boodschap blijven delen met mensen

Nine Saris
Nine Saris
13 oktober 2019 09:18

AMEN! onze Koning komt! Met reikhalzend verlangen kijk ik daar naar uit. Tot die tijd: gewoon er zijn en Zijn licht en
Liefde uit blijven delen.

Marc
Marc
12 oktober 2019 20:12

Als je leest in Openbaring is de Gog-Magog oorlog pas aan het einde van het duizendjarig vrederijk, dus werkelijk aan het einde der tijden van deze aarde. Met andere woorden, we zitten nog zo’n 1000 jaar verwijderd van de Gog-Magog oorlog. In Openbaring is er echter ook sprake van een grote verdrukking die plaats vindt vóór de terugkomst van de Messias, waarbij het niet valt uit te sluiten dat dezelfde partijen daarbij betrokken zijn, en in weze dus een voorafschaduwing vormen voor de echte Gog-Magog aan het einde der tijden.

Marten
Marten
12 oktober 2019 19:54

Ik ben niet zo goed in de geschiedenis. Maar het valt mij op dat voor de verdrukking de opname is, maar tevens dat God Zijn Macht aan ons wil laten zien. Die twee kloppen denk ik niet. Ik denk dat ook wij meemaken dat God Zijn Volk gaat redden. Ook wij, de gereddenen en verlorenen zullen het allemaal meemaken. Misschien als Israël door God heeft overwonnen, of daarvoor de zeven jaar van verdrukking vallen. Als dat erna is dan is na de overwinning van Israël door God, de verdrukking ook og mogelijk voor de komst van Jezus. Verder zou het… Lees verder »

Marianne willems
Marianne willems
5 juni 2019 09:37

Amen, amen

Carla
Carla
19 januari 2019 14:57

Laten we ook niet vergeten om voor Israël te bidden, dit volk is Gods oogappel.

Hans Mesman
Hans Mesman
18 oktober 2018 21:05

Jezus zal terug komen-en de heidenen vertrappen

Janna HW
Janna HW
26 april 2018 21:04

Goed geschreven en bemoedigend!

Fred Renes
Fred Renes
30 mei 2018 20:03

Laten wij elkaar opdragen in ons gebed voor hen die om heen zijn in leef en werk omstandigheden of zij ook de HEERE Jezus zullen kennen voordat het te laat is

Bert Westerink
Bert Westerink
3 oktober 2018 15:34

Amen

Maria Penders
Maria Penders
1 november 2018 17:01

LATEN WE ZOVEEL MOGELIJK MENSEN VERTELLEN OVER DE HERE JEZUS CHRISTUS EN DE OPNAME VAN DE GEMEENTE ZODAT NIEMAND VERLOREN GAAT AMEN

Anne Bakker
Anne Bakker
13 december 2018 21:00

Heerlijk om daar naar uit te zien.