IN DE GLORIA, IN DE GLORIA

We zingen dit bij verjaardagen, omdat we de ander iets goeds toewensen. Want is het niet mooi om “in de gloria” te zijn? Maar wat betekent “glorie” eigenlijk? Heeft dat te maken met Zijn heerlijkheid?

In de Dikke van Dale wordt het “roem, luister” genoemd. Volgens de website Encyclo.nl betekent het “heerlijkheid, innemendheid, verheerlijking, roem, glans”. De vraag rijst: “Hoe wordt dit woord in de Bijbel gebruikt?”

Gebed

In Johannes 17:24 sprak Jezus deze woorden in Zijn gebed: “Vader, Ik wil dat waar Ik ben, ook zij bij Mij zijn die U Mij gegeven hebt, opdat zij Mijn heerlijkheid zien, die U Mij gegeven hebt, omdat U Mij hebt liefgehad vóór de grondlegging van de wereld.” Is het niet prachtig en ontroerend dat Jezus verlangt naar de dag waarop Hij ons Zijn eeuwige heerlijkheid kan tonen? Waarom zou Hij anders enkele uren voor Zijn kruisiging op deze manier bidden? Laten we wat dieper ingaan op de gevolgen van het verzoek van Jezus Christus.

Hemel

We kunnen alleen Zijn heerlijkheid, Zijn glorie zien als we bij Jezus in de hemel zijn. Hier op aarde gebruiken we het woord “glorie” om te verwijzen naar aspecten van onze wandel met Hem. Zo verheerlijken we Hem door Zijn naam te verhogen door middel van lofliederen en in aanbidding. Als we Jezus alle eer geven voor wat Hij in of door ons tot stand brengt, noemen we dit terecht Hem de eer geven.

Ook zien we een glimp van Gods hemelse heerlijkheid in prachtige zonsondergangen, de grootsheid van besneeuwde bergtoppen, en door de schoonheid en het wonder van de natuur in al haar verschillende vormen. Gods schepping weerspiegelt Zijn schoonheid, grootsheid en pracht. Toch zullen we de heerlijkheid waarover Jezus sprak in Johannes 17:24 pas zien als we met Hem in de hemel zijn. Alle prachtige taferelen in de natuur zijn slechts een voorproef van de schoonheid die Christus ons wil laten zien als we eenmaal fysiek bij Hem zijn. De volle pracht en kracht van onze Verlosser zijn niet dingen waar we momenteel getuige van kunnen zijn zonder onze verheerlijkte lichamen, die we zullen ontvangen wanneer Jezus Christus ons Thuisbrengt (1 Korinthe 15:51-55).

Belofte

Het gebed van Jezus Christus heeft ook betrekking op Zijn belofte die opgetekend staat in Johannes 14:2-3. “In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben”.

Jezus zegt dat wanneer Hij voor ons komt, we zullen zijn “waar” Hij momenteel verblijft. Eenmaal daar zullen we de grote schittering, kracht en pracht van Jezus zien, waarvan we tot die dag geen volledig getuige kunnen zijn. Dit is de gebeurtenis die we de opname noemen. We zullen dan ons onsterfelijke lichaam ontvangen en naar de hemel gaan om Jezus Christus in Zijn goddelijke heerlijkheid te zien. Op een dag, binnenkort, zal Jezus ons opnemen om Hem in de lucht te ontmoeten en dan zullen we voor altijd bij Hem zijn (1 Thessalonicenzen 4:17).

Ook zullen we samen met Hem, bij Zijn wederkomst naar deze aarde, met hem meegaan en verschijnen. Paulus schrijft immers in Kolossenzen 3:4 dat “wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt, dan zult u ook met Hem in heerlijkheid verschijnen.

Delen

De Bijbel leert ons dat we niet alleen getuige zullen zijn van de heerlijkheid van Christus, maar in zekere zin zullen we er ook in delen. In Romeinen 8:16-17 lezen we deze bemoedigende woorden: “De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.” In vers 30 wordt dit nogmaals herhaald. “En hen die Hij er van te voren toe bestemd had, die heeft Hij ook geroepen. En hen die Hij geroepen heeft, die heeft Hij ook gerechtvaardigd, en hen die Hij gerechtvaardigd heeft, die heeft Hij ook verheerlijkt.

Op een dag zullen we verheerlijkt worden met Jezus Christus. Dit is een direct gevolg van onze rechtvaardiging die plaatsvindt op het moment van onze redding. Wat zou dat voor ons kunnen betekenen?

Verheerlijkt

Ten eerste leert de Bijbel dat we onsterfelijke en onvergankelijke lichamen zullen ontvangen (1 Korinthe 15:50-54). Dit gebeurt bij de opname, wanneer zowel de doden in Christus als de levende heiligen onsterfelijke en onvergankelijke lichamen ontvangen. Dat is het moment waarop Jezus “ons nederige lichaam zal veranderen om als Zijn verheerlijkt lichaam te zijn” (Filippenzen 3:20-21).

Ten tweede belooft de Bijbel een erfenis voor allen die Christus toebehoren. In Efeze 1:11-14 staat dat we de Heilige Geest hebben ontvangen als onderpand voor onze erfenis. Wat exact de erfenis is, staat niet duidelijk omschreven in de Bijbel, maar Petrus schrijft dat “er een onvergankelijke, onbevlekte en onbesmette erfenis in de hemelen wordt bewaard voor u” (1 Petrus 1:4). Als gelovigen is het onmogelijk om de glorieuze erfenis te verliezen die op ons wacht.

Ten derde weten we dat we met Christus zullen regeren gedurende het millennium en daarna voor altijd. Misschien zal dit ook een deel van onze glorieuze erfenis zijn. Dit is iets dat we kunnen koesteren: geen alledaagse banen meer, maar een geweldige rol in het dienen van Jezus op precies de manier waarop Hij ons heeft geschapen.

Wachten

Wachten op de komst van Jezus is niet een eenvoudige taak. Datums die genoemd worden passeren. Niet zozeer dat we daarop focussen, maar het geeft nog meer inhoud aan het verwachten. Tegelijkertijd zien we de goddeloosheid en de wetteloosheid toenemen. De geboorteweeën die in Mattheus 24 genoemd worden, zien we voor onze eigen ogen toenemen in frequentie en intensiteit. Het geeft voeding aan onze verwachting.

Om het wachten vol te houden, is een keuze nodig. Een keuze om niet op het wachten te focussen, maar veel meer op de glorie die vóór ons ligt. Er komt een Bruidegom voor Zijn geliefde bruid! Er wacht een glorieus en hemels avontuur, welke onze aardse ervaringen verre zal overtreffen. Het lijden wat we nu meemaken, geestelijk of lichamelijk, zal stoppen zodra we ons verheerlijkt lichaam zullen ontvangen.

Op díe dag, de dag van de opname zullen we werkelijk beseffen wat Paulus aan de Romeinen schreef. Ondanks zijn lijden, ondanks al zijn ontberingen schreef hij dat hij ervan overtuigt was dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. (Romeinen 8:18)

Dit is de heerlijkheid die Jezus Christus ons als Zijn bruid wil laten zien en op een dag zullen we dit ten volle ontvangen! Als je binnenkort weer “in de gloria, in de gloria” zingt, bedenk dan welke schitterende toekomst er voor je klaar ligt. Ook voor jou!

5 3
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

1 Reactie
nieuwste
oudste meest gestemd
Arie Buitelaar
Arie Buitelaar
1 november 2022 15:51

Het gegeven verhaal bevat veel geestelijke stof, waarin niet iedereen deze verborgen materie zal begrijpen. Ook ik niet, maar Gods Geest, de Heilige Geest zou ons de toekomst voorzeggen. En met en door die leiding daarvan zullen we ook verstaan wat op vele punten nog verborgen is. Maar als de bruid zich gereed gemaakt heeft voor de Bruidegom, hetgeen betekent dat de Gemeente van Jezus Christus zich gereed heeft gemaakt als een bruid zonder vlek of rimpel voor de Bruidegom, dan zullen er nog vele levens van ons christen zijn moeten veranderen naar wat Jezus heeft gezegd: Weest volmaakt, gelijk… Lees verder »