KINGDOM NOW OF NOG NIET?

In Nederland hebben we een koningshuis en daarbij hoort uiteraard een koning. We houden geen verkiezingen om te bepalen wie de volgende koning wordt, nee, dat niet! Het koningschap verkrijg je door het nest waarin je geboren wordt. Vanaf zijn geboorte was al duidelijk dat Willem-Alexander op een dag koning zou worden.

Onze koning is zichtbaar voor iedereen, maar is niet benaderbaar voor iedereen. Hij heeft een bepaalde status waar we met elkaar rekening mee houden en we hebben onze persoonlijke voorkeur of we het koningshuis nu wel of niet nuttig vinden.

Hemelse Koning

Er zijn parallellen met onze Hemelse Koning, Jezus Christus, maar er zijn ook duidelijke verschillen. throneBij één duidelijk verschil willen we stilstaan en dat is Zijn Koninkrijk.

Hoe je aankijkt tegen het Koninkrijk van God bepaalt je verwachting. Is het de bedoeling dat we met elkaar het Koninkrijk nu vestigen of wordt het Koninkrijk gevestigd bij de zichtbare komst van Jezus Christus? Of te wel: Kingdom Now of Kingdom Straks?

Wat wij in de Bijbel lezen is dat we hemelburgers zijn (Filippenzen 3:20) en dat daardoor deze aarde onze tijdelijke woonplaats is. Wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe (Romeinen 8:22). Paulus vervolgt: “En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf zuchten in onszelf, in de verwachting van aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam”. Er is dus een verwachting, een verwachting dat ons lichaam wordt verlost.

Kingdom Now

Als je veronderstelling is, dat nu Gods Koninkrijk op aarde is, heeft het geen zin dat je lichaam wordt verlost. We leven comfortabel, het meeste gaat goed en het wordt alleen maar beter. Dat is in het kort waar Kingdom Now voor staat. Maar de Bijbel vertelt iets heel anders, namelijk tot drie keer toe zegt Jezus Christus dat satan de overste van deze wereld is (Johannes 12:31, 14:30 en 16:11). Niet God!

We moeten niet de dingen zoeken die op aarde zijn, maar de dingen die boven zijn (Kolossenzen 3:1-2). De focus mag op Jezus Christus zijn, die gezeten is aan de rechterhand van God. We moeten niet Jezus naar deze aarde halen, maar verwachten dat Hij ons van deze aarde komt ophalen en mee zal nemen om voor altijd bij Hem te zijn! Het lijkt zo verleidelijk om te bouwen aan Gods Koninkrijk hier op aarde en daar energie in te steken, terwijl het Koninkrijk tijdens de wederkomst ineens gevestigd gaat worden.

Ja, je mag bouwen aan het Lichaam van Christus, zodat er meer wedergeboren christenen zullen zijn. Ja, je mag uitdelen van je rijkdom in Christus. Je mag anderen wakker schudden! Maar niet met de boodschap dat het Koninkrijk er al is. Nee, het is nog steeds: “Uw Koninkrijk kome!”

Die glorieuze dag

Er komt wel een dag dat het Koninkrijk van God gevestigd wordt hier op aarde en dat is bij de wederkomst van Jezus Christus. stairOpenbaring 11:15 laat ons duidelijk zien dat pas bij de wederkomst het Koninkrijk gevestigd wordt: “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.” en “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige” (Zacharia 14:9).

We mogen uitzien naar de vestiging van Gods Koninkrijk hier op aarde met de komst van Jezus Christus. Zoals Willem-Alexander de zichtbare koning is van het Koninkrijk der Nederlanden, zal Jezus Christus de zichtbare Koning zijn tijdens het duizend-jarig vrederijk wat volgt op Zijn wederkomst. Dát is pas echte verlossing.

Dan zal de aarde paradijselijk hersteld worden! “Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn. (Jesaja 11:9-10)

Dát is een paradijselijk vooruitzicht!