VERHEERLIJKT LICHAAM

VRAAG

Wat gebeurt er met de lichamen en/of kleding van de mensen die opgenomen worden? Blijft het oude lichaam hier op aarde?

ANTWOORD

Om het antwoord op de vraag te vinden, kunnen we kijken naar personen in de Bijbel die al opgenomen zijn en onderzoeken of er van hen een lichaam is gevonden. Tenslotte bespreken we enkele Bijbelverzen van Paulus die ook helderheid verschaffen over deze vraag.

De eerste keer dat er sprake is van een opname in de Bijbel is bij Henoch. In Genesis 5:24 lezen we “Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God nam hem weg”. In het Hebreeuws staat er voor “nam hem weg”, het woord “lāqaḥ”. Dit heeft vele betekenissen, waaronder: nemen, krijgen, halen, grijpen, ontvangen, verwerven, kopen, brengen, trouwen, tot vrouw nemen en wegnemen. Omdat Henoch er niet meer was, kun je aannemen dat zijn lichaam er ook niet meer was.

De tweede keer dat er sprake is van een opname in de Bijbel is bij Elia. Hier zien we heel duidelijk dat Elia zijn lichaam meeging naar de hemel toe. In 2 Koningen 2:1-14 staat het hele verhaal, we zoomen in op vers 11 en 12: “Het gebeurde, terwijl zij al sprekend verdergingen, zie, dat er een vurige wagen met vurige paarden kwam, die tussen hen beiden scheiding maakte. Zo voer Elia in een storm naar de hemel. Elisa zag het en hij riep: Mijn vader, mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters! En hij zag hem niet meer. Toen greep hij zijn kleren en scheurde ze in twee stukken”. Ook hier wordt geen melding gemaakt van het lichaam van Elia wat achterbleef, hij werd dus met lichaam en al opgenomen.

Het meest duidelijke is het voorbeeld van Jezus Christus en Zijn opstanding. Dit lezen we vanuit Lukas 24:1-3 “En op de eerste dag van de week gingen zij, heel vroeg in de morgen, naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereedgemaakt hadden, en sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heere Jezus niet”. Het lichaam van Jezus Christus werd niet gevonden, omdat Hij een verheerlijkt lichaam had gekregen. Nog steeds Zijn eigen lichaam, maar dan in sommige opzichten veranderd. In welke opzichten dat is, werken we hieronder verder uit.

OPSTANDINGSLICHAAM

De gelovigen zullen een opstandingslichaam ontvangen. In de Bijbel worden verschillende kenmerken hiervan genoemd, waarvan we een zestal kort zullen behandelen.

1. Er is veel overeenkomst tussen het oude en het nieuwe lichaam.
Over gelovigen die in leven zijn wanneer Jezus komt, schrijft Paulus: “In een ondeelbaar ogenblik zullen we worden veranderd” (1 Korinthe 15:52). Dit houdt dus in dat de aardse lichamen niet verdwijnen. Het is nog hetzelfde lichaam, maar het is veranderd. Dit lichaam blijft hetzelfde, omdat het nog steeds herkend kan worden, zoals Jezus na Zijn opstanding werd herkend (Johannes 20:16). Het kan nog steeds eten en drinken, evenals Jezus dit deed na Zijn opstanding (Lukas 24:43). Het bestaat nog steeds uit vlees en beenderen, evenals het lichaam van Jezus na Zijn opstanding (Lukas 24:39). Er zullen nog steeds mannen en vrouwen zijn, hoewel er geen huwelijk meer is (Mattheüs 22:30) en er zijn verschillende etnische groepen (Openbaring 7:9).

2. In het opstandingslichaam zullen we zijn als Jezus na Zijn opstanding.
Dit vinden we terug in Filippenzen 3:21: “Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam”.

3. In het opstandingslichaam kunnen we niet opnieuw sterven.
Het is een onvergankelijk lichaam (1 Korinthe 15:42). Ons nieuwe lichaam is de vervulling van al onze dromen en verlangens, omdat alles volmaakt zal zijn. In het opstandingsleven zullen we de dood niet kennen, geen rouw en geen pijn (Openbaring 21:4).

4. Het opstandingslichaam zal een verheerlijkt lichaam zijn (1 Korinthe 15:43).
In het Oude Testament weerspiegelde Mozes Gods glorie dusdanig, dat mensen niet naar zijn gezicht konden kijken. Maar in het opstandingslichaam zullen we zelfs nog meer heerlijkheid uitstralen volgens 2 Korinthe 3:11. En in 2 Korinthe 4:17 spreekt de apostel Paulus over “een allesovertreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid”.

5. In het opstandingslichaam zullen we veel meer kunnen doen dan nu.
Vergeleken met onze opstandingslichamen, zijn onze huidige lichamen slechts zwak (1 Korinthe 15:43).
Eén van de capaciteiten die we in het opstandingsleven schijnen te ontvangen, is dat we naar believen van de ene plaats naar de andere kunnen gaan zonder te worden gehinderd door deuren of afstanden. Dat was het geval met Jezus (Johannes 20:19). Als ons lichaam straks gelijk zal zijn aan het Zijne, dan zou het heel goed kunnen, dat wij dan tot hetzelfde in staat zijn.

6. In het opstandingslichaam zullen we ons richten op het doen van Gods wil.
We zullen een “geestelijk lichaam” hebben (1 Korinthe 15:44). Zoals eerder al is genoemd, bestaat ook het opstandingslichaam uit vlees en beenderen. Dat het opstandingslichaam “geestelijk” is, betekent niet dat het minder lichamelijk is. Het betekent dat het niet weer in de verleiding komt zich van God af te keren. “‘De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”, heeft betrekking op ons huidige lichaam en niet op het opstandingslichaam. Daar zullen we altijd bereid zijn Gods wil te doen, en ons lichaam zal daarvoor het perfecte instrument zijn. Dat is de betekenis van het bezitten van een “geestelijk lichaam’.

Hoe zal het opstandingslichaam zijn?
Als je een gelovige in Jezus bent, zal je opstandingslichaam onvergankelijk, glorieus en krachtig zijn, een perfect instrument om God te dienen. Je zult nog steeds hetzelfde lichaam hebben, maar nu met dezelfde eigenschappen die Jezus’ lichaam had na Zijn opstanding. Dus vertrouw op Hem en zie verlangend uit naar deze eeuwige glorie!

 

4.3 6
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

3 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Loes
Loes
31 januari 2024 15:18

inderdaadblijven mijn kleding etc.achter of niet dat is niet duidelijk, maar het kan pas na het 1000 jarig vrederijk begrijp ik uit uw andere onderwijs!

Matty
Matty
2 januari 2024 15:30

de vraag gaat ook over de kleding. In het antwoord wordt hier niet op ingegaan.

lenie calf
lenie calf
1 januari 2024 22:26

ik stel me al heel lang de vraag, bij overlijden crematie of begrafenis. Gij zijt uit stof geboren en zult als,stof wederkeren. Wat ik nu lees dat het lichaam wordt opgenomen. Maar hoe zit dat want bij crematie is alles weg. Die vraag houd me zo bezig.