HOW CAN I BE SAVED?

Wellicht ben je op deze pagina gekomen via ons evangelisatiekaartje. En heb je vragen over wat er gaande is in de wereld. We proberen daar in het kort een antwoord op te geven.

Er is nu al een toename van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen, misleiding en besmettelijke ziekten. En binnenkort, volgens de Bijbel, komt er een vreselijke tijd dat de antichrist over de hele wereld zal regeren. We zijn onderweg naar een cashloze samenleving, met één wereldmunt, één wereldreligie en één wereldregering. Deze tijd zal vooral gekenmerkt worden door controle, dwang, veel persoonlijke nood, beperking van je vrijheid en een sociaal kredietsysteem.

Ondanks dat, is er een oplossing voor alle nood. Je hebt Iemand nodig waarbij je schuilen kan voor deze komende storm. Deze Persoon heeft een Naam: Jezus Christus. Hoe kun je deze Redder in de nood aanvaarden? Lees verder:


Perhaps you came to this page through our evangelism card. And do you have questions about what’s going on in the world. We will try to answer that briefly.

There is already an increase in wars, famines, earthquakes, deception and infectious diseases. And soon, according to the Bible, there will come a terrible time when the antichrist will rule the whole world. We are on our way to a cashless society, with one world currency, one world religion and one world government. This time will mainly be characterized by control, coercion, a lot of personal distress, limitation of your freedom and a social credit system.

Despite that, there is a solution to all needs. You need Someone to take shelter from this coming storm. This Person has a Name: Jesus Christ. How can you accept this Savior in distress? Read more:


Vielleicht bist du über unsere Evangelisationskarte auf diese Seite gekommen. Und hast du Fragen darüber, was in der Welt vor sich geht? Wir werden versuchen, das kurz zu beantworten.

Es gibt bereits eine Zunahme von Kriegen, Hungersnöten, Erdbeben, Täuschungen und Infektionskrankheiten. Und bald, nach die Bibel, eine schreckliche Zeit wird kommen, wenn der Antichrist die ganze Welt regieren wird. Wir sind auf dem Weg zu einer bargeldlosen Gesellschaft mit einer Weltmünze, einer Weltreligion und einer Weltregierung. Diese Zeit wird hauptsächlich durch Kontrolle, Zwang, viel persönliche Not, Einschränkung Ihrer Freiheit und ein soziales Kreditsystem gekennzeichnet sein.

Trotzdem gibt es für alle Bedürfnisse eine Lösung. Du brauchst jemanden, der Schutz vor diesem kommenden Sturm sucht. Diese Person hat einen Namen: Jesus Christus. Wie können Sie diesen Lebensretter annehmen? Weiter lesen:


English

Today is the day of Salvation: Why would anyone put off the most important decision they could ever make in their lives concerning eternal life? If you die today are you going to heaven?

1 Corinthians 15:1-4 – The apostle Paul tells us what the gospel is: “Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you—unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received: that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. 

Gospel means “good news.” Your debt has been paid, the death penalty has been paid, you are free. 

Here’s the Gospel of Jesus Christ: That Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. 

In three simple steps, we explain how you can be saved:

A – Admit that you are a sinner

This is where that godly sorrow leads to genuine repentance for sinning against a righteous God and there is a change of heart, we change our mind and God changes our hearts and regenerates us from the inside out.

Romans 3:10 – As it is written: “There is none righteous, no, not one.”
Romans 3:23 – For all have sinned and fall short of the glory of God. (We are all born sinners which is why we must be born spiritually in order to enter the Kingdom of Heaven).
Romans 6:23 – For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

The bad news is that the wages of sin is death, in other words our sin means that we have been given a death sentence, we have the death penalty hanging over our heads, that’s the bad news. But here’s the good news: The good news is that the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.

Ephesians 2:8-9 – For it is by grace you have been saved, through faith —and this not from yourselves, it is the gift of God— not by works, so that no one can boast.

B – Believe in your heart that Jesus Christ died for your sins, was buried, and that God raised Jesus from the dead

This is trusting with all of your heart that Jesus Christ is who he said he was.

Romans 10:9-10 – That if you confess with your mouth, “Jesus is Lord,” and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved.

C – Call upon the name of the Lord

Every single person who ever lived since Adam will bend their knee and confess with their mouth that Jesus Christ is Lord, the Lord of lords and the King of kings.
Romans 14:11 – For it is written: “As I live, says the Lord, Every knee shall bow to Me, And every tongue shall confess to God.”

Don’t wait until later — do this now.

Romans 10:13 – For “whoever calls on the name of the Lord shall be saved.”

“O God, I am a sinner. I’m sorry for my sin and I want to turn from my sin. I believe Jesus Christ is Your Son; I believe that He died on the cross for my sin and that He was buried and You raised Him to life. Lord, I have decided to place my faith in Jesus Christ as my Savior, trusting only in His shed blood as sufficient to save my soul and to take me to heaven. Thank You, Lord Jesus, for saving me. Amen.”


Nederlands

Vandaag is de dag van redding: Waarom zou je de meest belangrijke beslissing, die je maar kan maken betreffende jouw leven, uitstellen als het gaat over eeuwig leven? Als je vandaag komt te sterven gaat, ga je dan naar de hemel?

In 1 Korinthe15:1-4 – de apostel Paulus vertelt ons wat het Evangelie is:

Ik kom bij u met het goede nieuws dat ik u al eens eerder heb gebracht. U hebt het aangenomen en het is nu de basis van uw leven. Als u blijft bij wat ik u heb gezegd, is dat uw redding. Anders had u net zo goed niet gelovig kunnen worden. Het belangrijkste van het goede nieuws dat ik heb ontvangen en u heb doorgegeven is dit: Christus is voor onze zonden gestorven, zoals voorzegt is in de Boeken. Hij werd begraven en is op de derde dag weer levend gemaakt, wat ook in de Boeken stond.

Evangelie betekent: goed nieuws. Jouw schuld is betaald, jouw doodstraf is reeds betaald, je bent vrij.

Dus het evangelie is dit nieuws: Christus is gestorven voor onze zonden zoals in de Bijbel staat, en Hij is begraven en na 3 dagen opgestaan uit de dood, zoals de Bijbel vermeldt.

In drie eenvoudige stappen leggen we uit hoe je gered kunt worden:

A – Geef toe dat je een zondaar bent

Dit is de eerste stap, waarbij je erkent dat je een zondaar bent. Je hebt niet kunnen voldoen aan Gods norm, aan Zijn leefregels, waardoor je Gods bedoeling met jouw leven mist. Zijn doel was en is om jouw lief te hebben en dat je Zijn liefde aanvaard.

Romeinen 3:10 “Zoals in de Bijbel staat: Voor God is niemand rechtvaardig, werkelijk niemand”.
Romeinen 3:23 “Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid”. We zijn allemaal geboren zondaars en daarom moeten wij geestelijk opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van de Hemel in te gaan.
Romeinen 6:23 “De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here”.

Het slechte nieuws is, dat het loon van de zonde de dood is. Met andere woorden: door onze zonden hebben wij de doodstraf verdiend, die hangt boven ons hoofd. Maar het goede nieuws is, dat het geschenk van God eeuwig leven is in Christus Jezus onze Here.

Efeziërs 2:8-9 “Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niet door werken, zodat niemand kan opscheppen”.

B – Geloof in je hart dat Jezus Christus dood is gegaan voor jouw zonden, begraven is en dat God hem uit de doden heeft laten opstaan

Dit betekent dat je gelooft met heel je hart dat Jezus Christus is wie Hij zei dat Hij is.

Romeinen 10: 9-10 “Als je belijdt met je mond dat Jezus is Heer en met je hart gelooft dat God hem uit de doden heeft laten opstaan, dan word je gered. Want met het hart geloof je dat je gerechtvaardigd bent en met de mond belijd je dat je bent gered”.

C – Roep de naam van Jezus aan

Elk persoon die ooit geleefd heeft na Adam zal zijn knieën buigen en erkennen met zijn mond dat Jezus Christus is Heer, Heer der Heren en Koning der koningen.
Romeinen 14:11 “Want er staat geschreven: zo waar Ik leef –zegt de Heer- voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal God belijden”.

WACHT NIET TOT LATER, MAAR DOE HET NU!

Romeinen 10:13 “Want ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered”.

O Heer, ik ben een zondaar. Ik belijd mijn zonden en ik wil me ervan afkeren. Ik geloof dat Jezus Christus Uw Zoon is en ik geloof dat hij stierf aan het kruis voor mijn zonden en dat Hij is begraven en dat u Hem weer tot leven heeft gebracht. Heer, ik besluit om mijn geloof op Jezus Christus te stellen als mijn Redder, op Zijn vergoten bloed te vertrouwen. Dat dit voldoende is om mijn ziel te redden en mij mee te nemen naar de hemel. Dank u Here Jezus, dat u mij hebt gered. Amen.


Deutsch

Heute ist der Tag der Rettung: Warum soll jemand die wichtigste Entscheidung seines Lebens, die über das ewige Leben entscheidet, einfach ablehnen? Wenn du heute stirbst, gehst du in den Himmel?

Paulus erklärt uns das Evangelium (= gute Botschaft) im 1. Korintherbrief 15:1-4

Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündet habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen, sie ist die Grundlage eures Lebens geworden, und durch sie werdet ihr gerettet – vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen! Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich selbst sie empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte: Christus ist – in Übereinstimmung mit den Aussagen der Schrift – für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben, und drei Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt – auch das in Übereinstimmung mit der Schrift.

Das bedeutet: Deine Schuld ist bezahlt, deine Todesstrafe ist behoben, du bist frei!

Hier ist die gute Nachricht von Jesus Christus: Jesus starb für unsere Sünden gemäss der Bibel – dem Wort GOTTES – er wurde begraben und ist auferstanden am dritten Tag gemäss der Bibel.

Jesus brauchte ein kleines Kind als lebendes Beispiel, wie einfach es ist, ins ewige Königreich zu kommen. Matthäus 18:3 “Und Jesus sagte: »Ich versichere euch: Wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen”.

In drei einfachen Schritten erklären wir, wie du gerettet werden kannst:

A: Erkenne, dass du ein Sünder bist

Da genau beginnt eine göttliche Reue für die Sünde (= Ablehnung) gegen einen gerechten GOTT, welche zu einer echten Busse führt. Genau da beginnt eine Veränderung im Herzen; wir ändern unseren Sinn, unsere Einstellung und GOTT verändert unser Herz und regeneriert uns von innen nach aussen.

Römer 3:10 …genau wie es in der Schrift heißt: Keiner ist gerecht, auch nicht einer.
Römer 3:23 …denn alle haben gesündigt, und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. (Wir alle wurden als Sünder geboren und das ist der Grund, warum wir geistlich neu geboren werden müssen, um in den Himmel zu kommen.)

Römer 6:23 – Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod; aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn.

Die schlechte Nachricht ist, dass der Lohn der Sünde der Tod ist, in anderen Worten, durch die Tatsache der Sünde, hängt das Todesurteil ständig über unserem Kopf. Aber hier ist die gute Nachricht: Das Geschenk GOTTES ist das ewige Leben in Jesus Christus unserem Herrn.

Epheser 2:8-9 – Noch einmal: Durch ́Gottes` Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst; nein, sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf ́menschliche` Leistungen, sodass niemand ́vor Gott` mit irgendetwas großtun kann.

B: Glaube in deinem Herzen, dass Jesus Christus für deine Sünden starb, begraben wurde und dass GOTT Jesus vom Tod auferweckte.

Das bedeutet, dass du von ganzem Herzen darauf vertraust, dass Jesus Christus genau der ist, der er gesagt hat, dass er sei.

Römer 10:9-10 –  Wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Denn man wird für gerecht erklärt, wenn man mit dem Herzen glaubt; man wird gerettet, wenn man ́den Glauben` mit dem Mund bekennt.

C: Rufe den Namen des Herrn an

Jeder einzelne Mensch, der seit Adam gelebt hat, wird seine Knie beugen und mit seinem Mund bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, der Herr der Herren und der König der Könige.

Römer 14:11 – denn es steht geschrieben: “So wahr ich lebe, spricht der Herr: Mir soll sich jedes Knie beugen, und jede Zunge wird Gott bekennen.“

Warte nicht noch länger – mach es jetzt!

Römer 10:13 – denn: “Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.“

“O Gott, ich bin ein Sünder. Meine Sünden tun mir leid. Wollen Sie mich von meinen Sünden lossagen? Ich glaube, dass Jesus Christus dein Sohn ist und ich glaube, dass er am Kreuz für meine Sünde gestorben ist und dass er begraben wurde und dass du ihn von den Toten zum Leben auferweckt hast. Ich habe mich dafür entschieden, an Jesus Christus als mein Herr und Erlöser zu glauben, nur auf Sein vergossenes Blut zu vertrauen, das ausreichend ist, um meine Seele zu retten und mich in den Himmel zu bringen. Danke, Herr Jesus, dass du mich gerettet hast. Amen.“

4 7
Artikelbeoordeling
Abonneren op
guest

2 Reacties
nieuwste
oudste meest gestemd
Silvia
Silvia
17 maart 2024 18:07

Dit evangelie is Liefde. Zo simpel! De moordenaar aan het kruis naast Jezus erkende Hem als Zoon van God, de Verlosser. Geen zondaarsgebed, geen kerkelijke regels om behouden te worden, geen oordelen en veroordelingen van mensen. Gewoon erkenning. Dàt is genade, dàt is Liefde. God ziet ons hart. Hij kent jou. Dat is genoeg. Laat je door Hem omarmen! Hij wacht op jou!

Fam. Dankelman
Fam. Dankelman
30 september 2022 10:05

Zeer goed, helder, duidelijk. De resterende tijd van genade is kort. We bidden dat velen nog gered zullen worden.
Amen